Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

Qhia Txog Ntu 13

Qhia Txog Ntu 13

Yexus los hauv ntiajteb los muab nws txojsia txhiv tibneeg. Txij thaum Yexus pib ua nws tes haujlwm los txog thaum nws tuag, Yexus yeej txo hwjchim pab lwm tus thiab zam txim rau cov uas ua txhaum. Txawm tias Yexus tuag li ntawd los nws twb kov yeej lub ntiajteb no lawm. Vim Yehauvas txojkev ncaj ncees, nws thiaj tsa nws tus Tub ciaj sawv rov muaj sia dua. Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, nws los tshwm rau nws cov thwjtim pom. Nws cob qhia lawv kom paub ua tes haujlwm tseem ceeb uas nws tso tseg rau lawv ua. Cov niam txiv, pab koj tus menyuam pom tias peb muaj feem txhawb tes haujlwm no thiab.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 87

Yexus Pluas Hmo Zaum Kawg

Thaum noj pluas hmo zaum kawg, Yexus cob qhia nws cov tubtxib tej yam tseem ceeb heev.

ZAJ 88

Yexus Raug Ntes

Yudas Ikhali-au coj ib pab neeg coob coob uas nqa ntaj thiab qws tuaj ntes Yexus.

ZAJ 89

Petus Tsis Lees Paub Yexus

Tau muaj li cas ntawm Khayafa lub tsev tshav puam? Tau muaj li cas rau Yexus hauv Khayafa lub tsev?

ZAJ 90

Yexus Tuag Saum Roob Kaukautha

Vim li cas Philaj ho cia Yexus tuag?

ZAJ 91

Yexus Ciaj Sawv Rov Los

Tau muaj tej yam zoo li cas tom qab Yexus raug tua?

ZAJ 92

Yexus Los Tshwm Rau Cov Neeg Ntaus Ntses Pom

Yexus ua li cas lawv thiaj tig ntsej mloog?

ZAJ 93

Yexus Rov Mus Saum Ntuj Ceeb Tsheej

Thaum Yexus tseem tsis tau mus saum ntuj ceeb tsheej, nws hais ib co lus tseem ceeb tseg rau lawv.