Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 81

Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob

Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob

Tom qab Yexus xaiv tau 12 tug tubtxib lawm, nws nqes saum roob los mas pom ib pab neeg coob coob tuaj zov tos. Lawv tuaj qhov txhia qhov chaw tuaj xws li lub nroog Thailab, lub nroog Xaidoo, lub xeev Kalilais, xeev Yudia, xeev Xilia, thiab tuaj sab ntug Dej Yaladee tim ub tuaj. Lawv coj tej neeg muaj mob thiab cov raug dab huvsi tuaj. Yexus thiaj kho lawv zoo tas tus. Yexus txawm mus zaum ntawm ib sab roob thiab pib muab lus qhuab qhia. Nws piav seb peb yuav tsum coj li cas, yog peb xav ua Vajtswv tus phoojywg. Peb yuav tsum muaj Yehauvas nyob hauv peb lub neej thiab hlub Nws. Peb yuav tsum ua zoo thiab coj ncaj rau txhua tus, txawm tias lawv yog peb cov yeeb ncuab los xij.

Yexus hais ntxiv tias: ‘Tsis yog nej tsuas hlub nej cov phoojywg xwb. Nej yuav tsum hlub nej cov yeeb ncuab thiab zam txim rau lawv tuaj nruab siab. Yog muaj leejtwg chim rau nej, cia li mus nrog nws tham tamsim ntawd, thiab thov kom nws zam txim. Txhua yam uas nej xav kom lwm tus ua rau nej, nej cia li ua ib yam li ntawd rau lwm tus.’

 Yexus kuj hais txog nyiaj txiag thiab tej qhov txhia chaw tias: ‘Ua Yehauvas tus phoojywg tseem ceeb dua muaj txiag nplua nuj. Tub sab nyiag tau koj tej nyiaj txiag tiamsis yeej tsis muaj leejtwg yuav nyiag tau koj txojkev sib raug zoo nrog Yehauvas. Txhob txhawj tias koj yuav noj, yuav haus lossis yuav hnav dabtsi. Ntsia tej noog ya saum nruab ntug. Vajtswv tseem pub rau lawv muaj txaus noj. Txojkev txhawj xeeb yuav ua tsis tau kom koj txojsia nyob ntev. Nco ntsoov tias Yehauvas paub tej uas koj cheem tsum.’

Cov tibneeg tsis tau hnov leejtwg qhuab qhia zoo npaum li Yexus. Lawv cov thawj coj los twb tsis txawj qhia li no. Vim li cas Yexus ho txawj qhia ua luaj? Rau qhov Yehauvas yog tus kws cob qhia nws txhua yam tibsi.

“Cia li muab kuv rab quab los kwv thiab kawm ntawm kuv, rau qhov kuv siab mos siab muag tsis muab hlob, mas nej lub siab thiaj tau so.”​—Mathai 11:29