Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 74

Yexus Yog Tus Mexiyas

Yexus Yog Tus Mexiyas

Yauhas twb tshaj tawm hais tias: ‘Tus uas los tom qab kuv, nws muaj hwjchim loj dua kuv.’ Thaum Yexus muaj li 30 xyoo, nws tawm hauv lub xeev Kalilais mus rau ntawm tus Dej Yaladee uas Yauhas tabtom muab neeg ua kevcai raus dej. Yexus hais kom Yauhas muab nws ua kevcai raus dej, tiamsis Yauhas hais tias: ‘Tsim nyog koj muab kuv ua kevcai raus dej. Ua cas koj tseem tuaj cuag kuv?’ Yexus hais rau Yauhas tias: ‘Yehauvas xav kom koj muab kuv ua kevcai raus dej.’ Ces Yauhas thiaj muab Yexus raus rau hauv dej.

Thaum Yexus tawm hauv dej los, nws txawm thov Vajtswv. Tamsim ntawd rooj ntug ceeb tsheej txawm qheb kiag thiab Vajtswv lub hwj huam dawb huv ua zoo yam li ib tug nquab los tsaws saum Yexus. Yehauvas hais lus saum ntuj tuaj tias: ‘Koj yog kuv tus Tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj heev.’

Thaum Yehauvas lub hwj huam dawb huv los tsaws saum Yexus ces yog Yehauvas tsa nws ua tus Mexiyas. Zaum no txog caij rau Yexus pib ua txoj haujlwm uas Yehauvas txib nws los ua hauv ntiajteb no lawm.

Tom qab Yexus ua kevcai raus dej tas, nws txawm mus tom tebchaws moj sab qhua tau 40 hnub. Thaum nws rov qab los, nws txawm mus saib Yauhas. Thaum Yauhas pom Yexus los rau ntawm nws, Yauhas hais tias: ‘Cia li saib Vajtswv tus Menyuam Yaj uas ris ntiajteb lub txim mus.’ Yauhas hais li no kom sawvdaws paub tias Yexus yog tus Mexiyas. Koj puas paub yam uas los raug Yexus thaum nws nyob hauv tebchaws moj sab qhua? Cia peb nyeem ntxiv mus.

“Muaj suab hais saum ntuj tuaj hais tias, ‘Koj yog kuv tus tub uas kuv hlub, kuv txaus siab rau koj heev.’”​—Malakau 1:11