Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 76

Yexus Tu Lub Tuam Tsev

Yexus Tu Lub Tuam Tsev

Lub caij ntuj tshiab xyoo 30, Yexus txawm mus nram lub nroog Yeluxalees. Muaj neeg coob heev tuaj ua Kevcai Hla Dhau hauv lub tuam tsev. Thaum ua Kevcai Hla Dhau ntawd, sawvdaws yuav tsum tua tsiaj xyeem rau Yehauvas hauv lub tuam tsev. Muaj qee leej coj tsiaj tuaj, tiamsis ib txhia tos mus txog hauv Yeluxalees lawv mam li yuav.

Thaum Yexus mus txog hauv lub tuam tsev, nws pom tibneeg coj lawv tej tsiaj tuaj muag. Lawv muab Yehauvas lub tsev los ua lag ua luam kom tau nyiaj tshaj thawj ntau. Yexus xav li cas xwb? Nws txawm muab hlua ua ib tug nplawm lawv tej yaj tej nyuj tawm hauv lub tuam tsev mus. Nws muab lawv tej rooj pauv  nyiaj ntxeev pes hlo thiab muab lawv tej nyiaj nchuav rau hauv av. Yexus hais rau cov uas muag nquab tias: ‘Cia li coj tej no tawm mus! Tsis txhob muab kuv Txiv lub tsev ua qhov chaw ua lag ua luam!’

Thaum tej neeg pom Yexus ua li no, lawv xav tsis thoob li. Nws cov thwjtim nco dheev txog cov lus faj lem uas hais txog tus Mexiyas tias: ‘Kuv mob siab Yehauvas lub tuam tsev.’

Xyoo 33, Yexus rov tu lub tuam tsev dua ib zaug thiab. Nws yeej tsis cia ib tug twg ua saib tsis taus nws Txiv lub tsev.

“Nej yuav ua Vajtswv li qhev thiab ua nyiaj txiag li qhev ua ke tsis tau.”​—Luka 16:13