Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 86

Yexus Tsa Laxalau Ciaj Sawv Rov Los

Yexus Tsa Laxalau Ciaj Sawv Rov Los

Yexus muaj 3 tug phoojywg zoo heev nyob hauv lub zos Npethani. Lawv yog Laxalau thiab Laxalau 2 tug muam uas hu ua Matha thiab Maivliag. Muaj ib hnub thaum Yexus tseem nyob sab Dej Yaladee tim ub, Maivliag thiab Matha xa xov tuaj txhib Yexus tias: ‘Laxalau mob hnyav heev. Thov cia li maj nroos mus pab!’ Tiamsis Yexus tsis mus tamsid. Yexus tos 2 hnub ntxiv ces nws hais rau nws cov thwjtim tias: ‘Cia peb mus rau lub zos Npethani. Laxalau tsaug zog lawm tiamsis kuv yuav mus tsa kom nws sawv.’ Cov tubtxib hais tias: ‘Yog Laxalau tsaug zog lawm, nws tus mob yeej yuav zoo.’ Ces Yexus qhia ncaj nraim rau lawv tias: ‘Laxalau twb tuag lawm.’

Twb muab Laxalau log tau 4 hnub lawm, Yexus mam mus txog hauv Npethani. Muaj neeg coob heev tuaj nplig Matha thiab Maivliag nkawd. Thaum Mathas hnov tias Yexus tuaj txog lawm, nws maj nroos mus cuag Yexus. Mathas hais tias: “Tus Tswv, yog koj nyob ntawm no, kuv tus nus yuav tsis tuag.” Yexus hais rau nws tias: ‘Koj tus nus yeej yuav ciaj sawv rov qab los. Koj puas ntseeg li no Matha?’ Matha teb tias: ‘Kuv ntseeg tias yav tom hauv ntej neeg sawvdaws yuav sawv rov los.’ Yexus hais rau nws tias: “Kuv yog qhov uas ciaj sawv rov los thiab yog txojsia.”

Ces Matha txawm mus rau ntawm Maivliag thiab hais tias: ‘Yexus tuaj txog lawm.’ Maivliag sawv tsees mus cuag Yexus thiab cov neeg coob coob raws Maivliag qab mus. Maivliag mus pe khwb nkaus ntawm Yexus kotaw thiab quaj heev. Maivliag hais tias: ‘Tus Tswv, yog koj nyob ntawm no, kuv tus nus yuav tsis tuag.’ Yexus mob siab heev thaum nws pom lawv quaj quaj ces ua rau nws quaj thiab. Thaum cov neeg pom Yexus quaj, lawv hais tias: ‘Saib Yexus hlub Laxalau npaum li ntawd.’ Tiamsis kuj muaj ib txhia xav tias: ‘Vim li cas nws ho tsis cawm nws tus phoojywg?’ Yexus yuav ua li cas xwb?

Yexus mus ntawm lub ntxa thiab pom ib daim lag zeb npog lub rooj ntxas. Nws hais tias: ‘Cia li muab daim lag zeb tshem.’ Matha hais tias: ‘Nws twb tuag tau 4 hnub lawm ntshe nws twb tsw lwj lawm.’ Txawm li ntawd los lawv muab daim lag zeb tshem ces Yexus thiaj thov  Vajtswv tias: ‘Kuv Leej Txiv, kuv ua koj tsaug uas koj twb mloog kuv tej lus. Kuv paub tias koj mloog kuv tej lus txhua zaus, tiamsis kuv hais li no vim yog saib rau cov neeg uas nyob ntawm no kom lawv thiaj ntseeg tias koj yog tus uas txib kuv los.’ Ces Yexus txawm hu nrov nrov tias: “Laxalauʹe, cia li tawm los!” Laxalau txawm tawm los muaj nrhoob qhwv rawv. Yexus thiaj hais tias: “Cia li muab tej ntaub ntawd daws tseg thiab tso nws mus.”

Muaj coob tus txawm tso siab rau Yexus. Tiamsis muaj ib txhia mus qhia rau cov Falixai. Txij hnub ntawd los, cov Falixai nrhiav kev yuav muab Yexus thiab Laxalau tua. Ib tug ntawm Yexus 12 tug tubtxib hu ua Yudas Ikhali-au mus hais twjywm rau cov Falixai tias: ‘Yog kuv muab Yexus cob rau nej, nej yuav muab nyiaj npaum li cas rau kuv?’ Cov Falixai txaus siab them nws 30 lub nyiaj ces Yudas txawm pib nrhiav kev yuav muab Yexus cob rau cov Falixai.

“Peb tus Vajtswv yog tus Vajtswv uas cawm dim. Qhov uas dim kev tuag nyob ntawm Vajtswv [Yehauvas].”​—Ntawv Nkauj 68:20