Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 82

Yexus Qhia Nws Cov Thwjtim Kom Txawj Thov Vajtswv

Yexus Qhia Nws Cov Thwjtim Kom Txawj Thov Vajtswv

Txhua yam uas cov Falixai ua yog xav kom luag qhuas lawv xwb. Lawv ua tej yam zoo rau luag pom xwb. Lawv thov Vajtswv rau tej thaj chaw kom sawvdaws pom. Cov Falixai cim tau tej zaj lus thov Vajtswv uas thov ntev loo coj mus hais hauv tej tsev sablaj thiab tom tej kev. Cov tibneeg xav tsis thoob li thaum lawv hnov Yexus hais tias: ‘Nej tsis txhob thov Vajtswv zoo li cov Falixai. Lawv xav tias thov ntev thov ntau Vajtswv thiaj mloog, tiamsis tsis yog li ntawd. Kev thov Vajtswv yuav tsum yog ntawm koj mus rau Yehauvas xwb. Tsis txhob hais mus hais los lo qub xwb. Yehauvas xav kom koj thov tuaj nruab siab.’

“Nej yuav tsum thov li no: ‘Peb Leej Txiv uas nyob saum ntuj, thov sawvdaws hwm koj lub npe kom dawb huv. Thov cia koj lub Nceeg Vaj  los. Thov kom muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.’” Yexus kuj qhia kom lawv txawj thov kom pub zaub mov rau lawv noj, zam lawv tej kev txhaum, thiab thov rau tej yam uas los raug lawv.

Yexus hais tias: ‘Txhob tseg qhov uas thov Vajtswv. Cia li thov nej Leej Txiv Yehauvas txog tej yam zoo. Ib leej niam leej txiv yeej paub muab yam zoo rau lawv tej menyuam. Yog menyuam thov zaub mov es niam txiv yuav muab pob zeb rau lov? Yog nws thov ntses es niam txiv yuav muab ib tug nab rau lov?’

Ces Yexus txawm piav ntxiv tias: ‘Nej twb paub muab tej yam zoo rau nej tej menyuam, nej Leej Txiv yimhuab yuav muab lub hwj huam dawb huv rau nej yog nej thov nws.’ Koj puas nkag siab yam Yexus hais no? Koj thov txog tej yam twg xwb?

“Cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib, cia li khob mas yuav qheb rau nej.”​—Mathai 7:7