Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 83

Yexus Pub Mov Rau Ntau Txhiab Leej Noj

Yexus Pub Mov Rau Ntau Txhiab Leej Noj

Ua ntej ua Kevcai Hla Dhau xyoo 32, cov tubtxib mus tshaj tawm rov los txog. Lawv sab heev, Yexus thiaj coj cov tubtxib caij nkoj mus rau lub moos Npexaida kom lawv tau so. Tiamsis thaum lub nkoj mus yuav txog ntawm ntug dej, Yexus pom tias muaj txhiab txhiab leej twb raws lawv qab mus txog ua ntej lawm. Txawm tias Yexus xav nrog nws cov tubtxib ua ke xwb los, nws yeej zoo siab tos txais cov uas tuaj ntawd thiab. Nws kho cov neeg muaj mob tag ces nws mam pib qhia lawv. Yexus muab ib hnub nkaus los qhuab qhia lawv txog Vajtswv lub Nceeg Vaj. Thaum yuav tsaus ntuj, Yexus cov tubtxib los hais rau nws tias: ‘Cov tibneeg no tshaib plab lawm. Cia li tso lawv mus yuav mov noj.’

Yexus hais tias: ‘Tsis tas lawv yuav mus. Nej cia li pub rau lawv noj.’ Cov tubtxib nug tias: ‘Koj xav kom peb mus yuav mov rau lawv noj lov?’ Fili uas yog ib tug tubtxib hais tias: ‘Txawm peb muaj nyiaj npaum cas los, peb yeej yuav tsis txaus rau sawvdaws noj li.’

Yexus nug tias: ‘Peb muaj mov ntau npaum cas?’ Anru teb tias: ‘Peb tsuas muaj 5 lub ncuav thiab 2 tug ntses xwb. Tsis txaus rau sawvdaws noj.’ Yexus hais tias: ‘Muab cov ncuav thiab 2 tug ntses los rau kuv.’ Yexus hais kom cov tibneeg zaum ua tej pawg. Tej pawg muaj 50 leej, tej pawg muaj 100 leej. Yexus txawm muab cov ncuav thiab cov ntses los thiab ntsia saum ntuj thov Vajtswv. Ces Yexus mam li muab cov mov rau cov tubtxib coj mus faib rau sawvdaws noj. Cov txivneej muaj li 5,000 leej thiab cov  pojniam menyuam puavleej tau noj tsau npo. Tom qab ntawd, cov tubtxib mus sau tej mov uas seem mas ntim tau 12 tawb puv nkaus! Qhov txujci no zoo kawg nkaus li, puas yog?

Cov tibneeg qhuas Yexus heev lawv thiaj xav kom Yexus ua lawv tus vajntxwv. Tiamsis Yexus paub tias tseem tsis tau txog lub caij uas Yehauvas muab nws tsa ua vajntxwv. Nws txawm tso cov neeg mus thiab hais kom nws cov tubtxib caij nkoj hla Hiavtxwv Kalilais mus sab tim ub. Thaum lawv caij nkoj mus lawm, Yexus tib leeg nce mus saum roob. Vim li cas nws ho ua li no? Vim nws xav siv sijhawm los thov nws Leej Txiv. Txawm nws muaj ntau yam ua los nws yeej tsis cia ib yam dabtsi los tab kaum nws lub sijhawm thov Vajtswv.

“Tsis txhob ua haujlwm nrhiav tej mov uas txawj lwj, tiamsis yuav tsum nrhiav tej mov uas nyob ruaj thiaj tau txojsia ib txhis tsis kawg, uas Neeg leej Tub yuav pub rau nej.”​—Yauhas 6:27