Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 85

Yexus Kho Mob Rau Hnub Xanpatau

Yexus Kho Mob Rau Hnub Xanpatau

Cov Falixai ntxub Yexus heev, lawv thiaj li nrhiav kev los kom Yexus thiab ntes nws. Lawv hais tias Yexus yuav tsum tsis txhob kho neeg mob rau hnub Xanpatau. Muaj ib hnub Xanpatau, Yexus pom ib tug neeg dig muag thaum nruab thiab los, zaum tsaws thov khawv ntawm ntug kev. Yexus hais rau nws cov thwjtim tias: ‘Ntsia seb Vajtswv lub hwjchim yuav pab tus txivneej no li cas.’ Yexus txawm nti qaub ncaug rau hauv av ces nws muab do ua av nplaum pleev tus dig muag 2 lub qhov muag. Yexus hais rau nws tias: ‘Cia li mus ntxuav muag tom lub pas dej Xilau-as.’ Tus dig muag thiaj mus ua li Yexus hais ces nws cia li pom kev lawm.

Tibneeg xav tsis thoob li, lawv thiaj hais tias: ‘Tus no yog tus uas txeev zaum thov khawv los tsis yog, lossis nws zoo thooj li tus ntawd xwb?’ Tus txivneej teb tias: ‘Kuv yog tus dig muag thaum nruab thiab los ntag!’ Cov neeg nug nws tias: ‘Vim li cas koj ho pom kev lawm?’ Nws qhia rau lawv txog qhov txujci ces lawv txawm coj nws mus cuag cov Falixai.

Tus txivneej hais rau cov Falixai tias: ‘Yexus muab av nplaum pleev kuv qhov muag thiab hais kom kuv mus ntxuav tag ces kuv txawm pom kev lawm xwb.’ Cov Falixai hais tias: ‘Yog Yexus kho mob rau hnub Xanpatau mas nws lub hwjchim tsis yog Vajtswv pub.’ Tiamsis muaj ib txhia hais tias: ‘Yog lub hwjchim tsis yog Vajtswv pub mas nws yeej kho tsis tau neeg zoo li.’

Cov Falixai thiaj li mus hu nws niam thiab nws txiv tuaj thiab nug  tias: ‘Ua li cas nimno neb tus tub ho pom kev lawm?’ Nws niam thiab nws txiv ntshai cov Falixai heev, vim lawv twb hais lawm tias yog leejtwg ntseeg Yexus ces tus ntawd yuav raug muab ntiab tawm hauv lub tsev sablaj mus. Nkawd thiaj hais tias: ‘Wb tsis paub. Nej kuj nug nws.’ Cov Falixai rov nug tus txivneej ntawd ntxiv. Tus txivneej hais tias: ‘Kuv twb qhia tag rau nej lawm. Ua li cas nej pheej nug kuv heev ua luaj li?’ Cov Falixai npau taws heev lawv txawm muab nws ntiab tawm mus.

Yexus txawm mus nrhiav tus txivneej thiab nug tias: ‘Koj puas ntseeg tus Mexiyas?’ Tus txivneej teb tias: ‘Kuv yeej ntseeg, yog tias kuv paub nws yog leejtwg.’ Yexus hais tias: ‘Kuv yog tus Mexiyas ntag.’ Yexus siab puas zoo thiab? Tsis yog Yexus kho tus txivneej no zoo xwb, nws pab kom tus txivneej muaj kev ntseeg thiab.

“Nej yuam kev lawm, nej tsis paub Vajtswv txojlus thiab tsis paub Vajtswv lub hwjchim.”​—Mathai 22:29