Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 80

Yexus Xaiv 12 Tug Tubtxib

Yexus Xaiv 12 Tug Tubtxib

Yexus tshaj tawm txoj xov zoo tau li 1 xyoos thiab 6 lub hlis lawm. Tamsim no, muaj ib yam tseem ceeb heev uas nws yuav tau txiav txim siab ua. Nws yuav xaiv leejtwg los nrog nws tuav haujlwm? Nws yuav cob qhia leejtwg los coj hauv lub koom txoos? Yexus xav kom nws txiav txim tau zoo. Yog li ntawd, nws thiaj thov Yehauvas pab nws. Nws mus tib leeg rau saum roob thiab thov Vajtswv ib hmos nkaus. Thaum kaj ntug lawm, Yexus mam hu nws cov thwjtim ib txhia los ntawm nws ces nws thiaj xaiv 12 tug los ua nws cov tubtxib. Koj puas paub lawv cov npe hu li cas? Lawv npe hu ua Petus, Anru, Yakaunpau, Yauhas, Fili, Npathaulaumai, Thauma, Mathai, Afe-a tus tub Yakaunpau, Thade-a, Ximoos, thiab Yudas Ikhali-au.

Anru, Petus, Fili, Yakaunpau

Yexus mus txog qhovtwg los 12 tug tubtxib yeej nrog nraim nws. Tom qab Yexus cob qhia lawv, nws cia lawv mus tshaj tawm txoj xov zoo. Yehauvas muab hwjchim rau lawv ntiab tau dab tawm, thiab txawj kho cov neeg muaj mob zoo.

Yauhas, Mathai, Npathaulaumai, Thauma

 Yexus 12 tug tubtxib yog nws cov phoojywg thiab nws tso siab heev rau lawv. Cov Falixai saib cov tubtxib tsis muaj nqes vim lawv tsis tau mus kawm ntawv siab. Tiamsis Yexus yog tus uas cob qhia cov tubtxib, lawv thiaj txawj ua haujlwm. Lawv tau nrog Yexus koom tej lub sijhawm tseem ceeb, zoo li ua ntej nws tuag thiab tom qab nws ciaj sawv rov los. Tib yam li Yexus, cov tubtxib feem coob tuaj lub xeev Kalilais tuaj. Ib txhia kuj muaj pojniam lawm thiab.

Afe-a tus tub Yakaunpau, Yudas Ikhali-au, Thade-a, Ximoos

Cov tubtxib los puavleej yog neeg txhaum thiab lawv kuj ua ntau yam yuam kev thiab. Tej thaum lawv ncauj sai heev, kuj ua rau lawv txiav txim tsis zoo. Muaj qee zaus lawv kuj tsis ua siab ntev thiab. Lawv sib cav seb leejtwg yog tus loj dua ntais. Txawm muaj li ntawd los, lawv hlub Yehauvas heev thiab yog neeg zoo. Lawv yuav yog lub hauv paus rau lub koom txoos Khixatia tom qab Yexus.

“Kuv hu nej ua kwvluag rau qhov txhua yam uas kuv tau hnov ntawm leej Txiv kuv twb qhia rau nej paub lawm.”​—Yauhas 15:15