Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 77

Tus Pojniam Ntawm Lub Qhov Dej

Tus Pojniam Ntawm Lub Qhov Dej

Tom qab ua Kevcai Hla Dhau tas lawd, Yexus thiab nws cov tubtxib hla lub xeev Xamali. Thaum Yexus thiab nws cov thwjtim mus txog lub moos Xikha, lawv los nres ntawm Yakhauj lub qhov dej. Ces Yexus txawm so ntawd, hos nws cov tubtxib mus yuav mov noj hauv moos lawm.

Txawm muaj ib tug pojniam tuaj nqa dej. Yexus hais rau nws tias: ‘Thov muab ib qho dej rau kuv haus.’ Tus pojniam teb tias: ‘Vim li cas koj ho thov kuv dej haus? Kuv yog neeg Xamali. Cov neeg Yudai yeej ib txwm tsis nrog cov neeg Xamali sib txuas lus li.’ Yexus hais rau nws tias: ‘Yog koj paub tias tus uas thov koj dej haus yog leejtwg ces koj yuav xub thov tus ntawd, nws yuav muab cov dej cawm siav rau koj haus.’ Tus pojniam teb tias: ‘Yawg hlob, koj twb tsis muaj tais ntaus dej ne.’ Yexus teb tias: ‘Tus uas haus cov dej kuv pub yuav tsis rov nqhis dua li lawm.’ Tus pojniam teb tias: ‘Yawg hlob, thov koj muab cov dej ntawd rau kuv haus.’

Yexus txawm hais rau tus pojniam tias: ‘Mus coj koj tus txiv tuaj ntawm no.’ Tus pojniam teb tias: ‘Kuv tsis muaj txiv.’ Yexus hais tias: ‘Muaj tseeb li koj hais. Koj twb muaj 5 tug txiv los lawm, thiab tus txivneej uas koj nrog nyob tamsim no tsis yog koj tus txiv.’ Tus pojniam teb tias: ‘Kuv paub tias koj yeej yog ib tug cev Vajtswv lus. Peb haiv neeg yeej ib txwm pe hawm Vajtswv ntawm lub roob no, tiamsis cov Yudai hais tias yuav tsum mus pe hawm Vajtswv nram Yeluxalees xwb. Kuv ntseeg tias thaum tus Mexiyas los, nws yuav qhia kom peb paub pe hawm Vajtswv.’ Ces Yexus txawm qhia rau tus pojniam ntawd ib yam uas nws tsis tau qhia rau leejtwg paub dua li tias: ‘Kuv yog tus Mexiyas ntag.’

 Tus pojniam thiaj maj nroos mus rau hauv moos thiab hais rau cov neeg Xamali tias: ‘Raws li kuv xav mas, kuv twb ntsib tus Mexiyas lawm. Nws paub txhua yam txog kuv lub neej. Kuv coj nej mus saib nws!’ Lawv txawm caum nws qab mus rau ntawm lub qhov dej thiab mloog tej lus Yexus qhia.

Cov Xamali thov kom Yexus nrog lawv nyob ces Yexus thiaj nyob tau 2 hnub ntxiv qhuab qhia lawv. Muaj coob tus txawm los ntseeg nws. Lawv hais rau tus pojniam Xamali tias: ‘Mloog tus txivneej no qhia mas peb paub tias nws yeej yog ntiajteb tus cawmseej tiag tiag li.’

“‘Cia li los.’ Tus uas nqhis cia li los, thiab tus uas xav yuav cia li txais cov dej uas pub txojsia tsis txog them nqe kiag li.”​—Qhia Tshwm 22:17