Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 12

Qhia Txog Ntu 12

Yexus qhia txog lub Nceeg Vaj uas nyob saum ntuj ceeb tsheej rau tibneeg. Yexus kuj qhia lawv thov kom Yehauvas lub npe dawb huv, kom Nws lub Nceeg Vaj los, thiab kom muaj raws li Nws lub siab nyiam rau hauv ntiajteb. Cov niam txiv qhia rau koj tus menyuam seb zaj lus thov no pab tau peb li cas. Yexus yeej tsis cia Xatas rhuav tau nws txojkev npuab siab rau Yehauvas li. Yexus tau xaiv ib txhia los ua nws cov tubtxib, lawv yuav ua lub hauv paus ntawm lub Nceeg Vaj. Koj yuav ua tib zoo kawm txog qhov uas Yexus kub siab lug rau txojkev pe hawm tseeb. Vim Yexus xav pab lwm tus, nws thiaj kho cov uas muaj mob, pub mov rau cov tshaib nqhis, thiab tsa cov tuag ciaj sawv rov los muaj sia. Tej txujci uas nws ua no qhia txog tej uas lub Nceeg Vaj yuav ua rau noob neej yav tom hauv ntej.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 74

Yexus Yog Tus Mexiyas

Vim li cas Yauhas ho hais tias Yexus yog Vajtswv tus menyuam yaj?

ZAJ 75

Dab Ntxwg Nyoog Sim Yexus

Dab Ntxwg Nyoog sim Yexus 3 zaug. Dab Ntxwg Nyoog siv 3 yam twg los sim Yexus? Yexus teb dab Ntxwg Nyoog li cas?

ZAJ 76

Yexus Tu Lub Tuam Tsev

Vim li cas Yexus muab ib tug nplawm lawv tej tsiaj tawm hauv lub tuam tsev mus thiab muab tej rooj pauv nyiaj ntxeev pes hlo?

ZAJ 77

Tus Pojniam Ntawm Lub Qhov Dej

Ib tug pojniam Xamali ceeb tag thaum Yexus hais lus rau nws. Vim li cas? Yexus qhia li cas rau tus pojniam uas nws tsis tau qhia rau leejtwg dua li?

ZAJ 78

Yexus Tshaj Tawm Txog Lub Nceeg Vaj

Yexus caw nws cov thwjtim ib txhia mus ‘npo neeg ib yam li npo ntses.’ Tom qab ntawd, nws cob qhia 70 leej kom txawj mus tshaj tawm txoj xov zoo.

ZAJ 79

Yexus Ua Ntau Yam Txujci

Txhua txhia qhov chaw uas Yexus mus, cov neeg mob yeej tuaj rau nws pab kho ces nws yeej kho lawv txhua tus zoo huvsi. Nws tsa tau ib tug mentxhais ciaj sawv hauv qhov tuag rov qab los.

ZAJ 80

Yexus Xaiv 12 Tug Tubtxib

Yexus xaiv lawv los ua dabtsi? Koj puas nco lawv cov npe hu li cas?

ZAJ 81

Zaj Lus Qhuab Qhia Saum Roob

Yexus qhia tej yam muaj nqes heev rau cov neeg coob coob ntawd.

ZAJ 82

Yexus Qhia Nws Cov Thwjtim Kom Txawj Thov Vajtswv

Yexus qhia kom nws cov thwjtim rau siab thov rau tej yam twg?

ZAJ 83

Yexus Pub Mov Rau Ntau Txhiab Leej Noj

Qhov txujci no qhia li cas txog Yexus thiab Yehauvas?

ZAJ 84

Yexus Mus Kotaw Saum Nplaim Dej

Koj xav cov tubtxib xav li cas xwb thaum lawv pom qhov txujci no?

ZAJ 85

Yexus Kho Mob Rau Hnub Xanpatau

Vim li cas tibneeg tsis zoo siab rau tej nws ua no?

ZAJ 86

Yexus Tsa Laxalau Ciaj Sawv Rov Los

Thaum Yexus pom Maivliag quaj, kuj ua rau nws quaj thiab. Tiamsis tsis ntev nkawd yuav zoo siab.