Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 71

Yehauvas Tiv Thaiv Yexus

Yehauvas Tiv Thaiv Yexus

Cov neeg nyob sab hnub tuaj ntseeg tias tej hnub qub txawj taw kev. Muaj ib hmos, ib co txivneej uas nyob Sab Hnub Tuaj pom ib lub hnub qub ci ci saum nruab ntug uas txawj txav ces lawv txawm caum qab. Lub “hnub qub” coj lawv kev mus rau Yeluxalees. Cov txivneej ntawd txawm nug sawvdaws tias: ‘Tus menyuam uas yuav los ua vajntxwv kav cov Yudai yug qhovtwg? Peb xav tuaj pe nws.’

Thaum Yeluxalees tus vajntxwv Helauj hnov tias yuav muaj ib tug vajntxwv tshiab, nws txawm txhawj heev. Helauj thiaj nug cov thawj ntawm cov pov thawj tias: ‘Tus vajntxwv yuav los yug rau qhovtwg?’ Lawv teb tias: ‘Cov cev Vajtswv lus qhia tias nws yuav yug rau hauv Npelehee.’ Ces Helauj thiaj hais rau cov txivneej uas tuaj Sab Hnub Tuaj tias: ‘Mus nrhiav kom tau tus menyuam hauv lub moos Npelehee. Thaum nej nrhiav tau nws lawd rov los qhia rau kuv paub. Kuv xav mus hawm nws thiab.’ Tiamsis Helauj tsuas dag lawv xwb.

Lub “hnub qub” txawm coj cov txivneej ntawd mus rau hauv Npelehee. Lub “hnub qub” coj lawv mus txog ib lub tsev, ces lawv txawm nkag mus rau hauv. Lawv pom Yexus thiab nws niam Maivliag. Lawv khwb nkaus pe Yexus thiab muab tej khoom pub rau nws uas yog kub, roj ntoos tsw qab, thiab roj tsw qab. Puas yog Yehauvas xa cov txivneej no tuaj nrhiav Yexus? Tsis yog.

Hmo ntawd, Yehauvas hais rau Yauxej tias: ‘Helauj xav muab Yexus tua. Coj koj pojniam thiab koj tus tub khiav mus nram Iyi tebchaws. Nyob qhov ntawd mus txog thaum kuv pom zoo nej rov qab los.’ Yauxej txawm coj nws tsev neeg mus nyob nram Iyi tebchaws hmo ntawd.

Yehauvas qhia kom cov txivneej nyob Sab Hnub Tuaj txhob rov mus cuag Helauj lawm. Thaum Helauj pom tias cov txivneej tsis rov mus qhia nws, mas nws npau taws kawg li. Vim nws nrhiav tsis tau Yexus, nws thiaj hais kom muab cov metub hauv Npelehee uas muaj  hnub nyoog li Yexus tua huv tibsi pov tseg. Tsis muaj xwm li cas los raug Yexus, vim Yexus twb mus nyob deb heev puag nram Iyi tebchaws lawm.

Thaum Helauj tuag lawm, Yehauvas hais rau Yauxej tias: ‘Koj coj tus tub thiab nws niam rov qab mus nyob koj qub teb qub chaw. Tsis muaj neeg ua phem rau nej lawm.’ Yauxej, Maivliag, thiab Yexus rov los rau Yixayee tebchaws thiab mus nyob hauv lub zos Naxale.

“Kuv tej lus uas tawm hauv kuv lub qhov ncauj mus . . . yuav ua tej uas kuv hom tseg lawd kom tiav.”​—Yaxaya 55:11