Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 72

Thaum Yexus Tseem Yau

Thaum Yexus Tseem Yau

Yauxej, Maivliag, Yexus, thiab tag nrho lawv tsev neeg nyob ua ke hauv lub moos Naxale. Yauxej ua ib tug kws ntoo nws thiaj yug taus nws tsev neeg. Nws kuj siv sijhawm qhia Yehauvas Txoj Kevcai rau nws tsev neeg. Tsis tas li ntawd xwb, nkawd tsev neeg yeej mus pe hawm Yehauvas hauv lub tsev sablaj tsis tu ncua, thiab mus ua Kevcai Hla Dhau nram Yeluxalees 1 xyoos 1 zaug.

Thaum Yexus muaj 12 xyoos, nws tsev neeg mus nram Yeluxalees li lawv ib txwm mus. Muaj neeg coob heev tuaj ua Kevcai Hla Dhau. Tom qab ntawd, Yauxej thiab Maivliag lawv rov mus tsev. Nkawd xav tias Yexus nrog cov nruab ze mus tsev lawm. Tiamsis thaum nkawd nrhiav Yexus ntawm cov txheeb ze, cas tsis pom nws li.

Yauxej thiab Maivliag nkawd rov mus nrhiav Yexus nram Yeluxalees. Nkawd nrhiav tau 3 hnub nkaus. Thaum kawg, nkawd mam nrhiav tau nws hauv lub tuam tsev. Yexus nrog cov xibhwb zaum ua ke thiab ua tib zoo mloog lawv qhia ces txawm nug lawv ntau yam zoo. Cov xibhwb  qhuas Yexus heev, lawv thiaj nug nws ntau yam thiab. Lawv xav tsis thoob rau Yexus cov lus teb. Lawv pom tias Yexus paub zoo heev txog Yehauvas Txoj Kevcai.

Yauxej thiab Maivliag txhawj Yexus heev. Maivliag thiaj hais tias: ‘Tubʹe, wb nrhiav koj rau txhua txhia qhov chaw! Koj mus dua twg lawm?’ Yexus teb tias: ‘Neb tsis paub tias kuv yuav tsum nyob hauv kuv Txiv lub tsev no lov?’

Yexus nrog nws niam thiab txiv rov mus tsev rau pem Naxale. Yauxej qhia Yexus ua ib tug kws ntoo thiab. Koj xav Yexus coj zoo li cas thaum nws tseem hluas? Thaum nws hlob zuj zus, nws yimhuab muaj tswvyim ua rau Vajtswv thiab neeg txaus siab heev rau nws.

“Au kuv tus Vajtswv, kuv nyiam ua raws li koj lub siab nyiam, koj txoj kevcai nyob hauv kuv lub siab.”​—Ntawv Nkauj 40:8