Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 73

Yauhas Npaj Kev

Yauhas Npaj Kev

Thaum Yauhas hlob tuaj, nws yog ib tug cev Vajtswv lus. Yehauvas kom Yauhas qhia rau cov tibneeg tias tus Mexiyas yuav tshwm los. Yauhas tsis nyob hauv tej tsev sablaj lossis hauv tej moos qhia tibneeg, tiamsis nws mus nyob tom tebchaws moj sab qhua tshaj tawm. Tibneeg tuaj hauv Yeluxalees thiab thoob plaws Yudia tebchaws tuaj mloog tej uas Yauhas qhia. Yauhas qhia kom tibneeg paub ua haum Vajtswv siab thiab tso kev txhaum tseg. Tom qab lawv tuaj mloog tas, muaj coob tus ntxeev dua siab tshiab. Yauhas thiaj muab lawv ua kevcai raus dej hauv tus Dej Yaladee.

Yauhas coj lub neej yoojyim heev. Nws tej tsoos tsho yog plaub ntxhuav ua thiab nws noj kooj txig thiab zib ntab. Tibneeg xav paub txog Yauhas heev. Txawm cov Falixai thiab cov Xadukai uas tsab loj heev los kuj tuaj saib nws thiab. Yauhas hais rau lawv tias: ‘Nej yuav tsum ntxeev dua siab tshiab thiab hloov nej lub neej. Tsis txhob xav tias nej tsim txiaj dua vim nej yog Aplahas cov xeeb ntxwv. Nej tsis yog Vajtswv cov menyuam.’

Muaj neeg coob heev tuaj cuag Yauhas thiab nug tias: ‘Peb yuav ua li cas thiaj haum Vajtswv siab?’ Yauhas teb cov Yudai tias: ‘Tus uas muaj 2 lub tsho ntev, cia li muab faib rau tus uas tsis muaj.’ Koj puas paub vim li cas Yauhas hais li ntawd? Nws xav kom sawvdaws paub tias qhov uas ua haum Vajtswv siab yog kev hlub rau tibneeg.

Yauhas hais rau cov neeg sau se tias: ‘Ua ncaj es tsis txhob sau tshaj tej uas teem cia.’ Yauhas hais rau cov tub rog tias: ‘Tsis txhob yuav nyiaj xiab, tsis txhob txhav luag tej nyiaj.’

 Cov pov thawj thiab cov Levi kuj tuaj cuag Yauhas thiab hais tias: ‘Koj yog leejtwg? Txhua tus xav paub.’ Yauhas teb tias: ‘Kuv yog lub suab qw hauv tebchaws moj sab qhua hais kom tibneeg los cuag Yehauvas, raws li Yaxaya tau hais tseg lawd.’

Coob tus nyiam tej uas Yauhas qhia heev. Muaj coob leej xav tias Yauhas yog tus Mexiyas. Tiamsis nws hais rau lawv tias: ‘Muaj ib tug uas muaj hwjchim dua kuv. Kuv twb tsis tsim nyog khoov mus daws nws txoj hlua khau. Kuv muab nej ua kevcai raus hauv dej tiamsis nws yuav muab nej ua kevcai raus hauv lub hwj huam dawb huv.’

Yauhas “ua timkhawv rau txojkev kaj xwv txhua tus thiaj li ntseeg vim yog nws.”​—Yauhas 1:7