Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 68

Elixanpe Yug Tau Ib Tug Metub

Elixanpe Yug Tau Ib Tug Metub

Yeluxalees tus ntsa loog twb kho tau tshaj li 400 xyoo los lawm. Muaj ib tug pov thawj hu ua Xekhaliya thiab nws tus pojniam hu ua Elixanpe. Nkawd nyob ze lub nroog Yeluxalees. Nkawd sib yuav tau ntev heev. Nimno ob tug twb laus lawm tiamsis tsis muaj ib tug menyuam li. Muaj ib hnub thaum Xekhaliya tabtom mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab hauv Vajtswv lub tuam tsev, Kali-ee uas yog ib tug tubtxib saum ntuj los tshwm rau nws pom. Xekhaliya ntshai heev, tiamsis tus tubtxib Kali-ee hais rau nws tias: ‘Tsis txhob ntshai. Yehauvas muaj xov zoo los qhia rau koj. Koj tus pojniam Elixanpe yuav yug ib tug metub, mas koj yuav tis nws lub npe hu ua Yauhas. Yehauvas xaiv Yauhas los ua ib txoj haujlwm tshwj xeeb heev.’ Xekhaliya nug tias: ‘Kuv yuav ua li cas paub tej no? Vim kuv tus pojniam wb laus heev lawm, yeej muaj tsis taus menyuam li.’ Kali-ee teb tias: ‘Vajtswv yog tus txib kuv los hais tej lus no. Vim koj tsis ntseeg, koj yuav hais tsis tau lus mus txog thaum yug tau tus metub ntawd.’

Xekhaliya nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev ntev tshaj txhua zaus. Thaum nws tawm los cov tibneeg xav paub seb tau muaj li cas rau nws. Tiamsis nws hais tsis tau ib lo lus li. Nws tsuas piav tes rau lawv xwb. Cov tibneeg thiaj xav tias ntshe yog Vajtswv nrog nws tham lawm ntag.

Elixanpe txawm xeeb tub thiab yug tau ib tug metub raws li tus tubtxib saum ntuj tau hais. Elixanpe cov phoojywg thiab kwvtij txheeb ze tuaj saib tus metub thiab nrog nws zoo siab. Elixanpe hais tias: ‘Nws lub npe hu ua Yauhas.’ Lawv teb nws tias: ‘Neb cov kwvtij twb tsis muaj ib tug hu li ntawd. Cia li muab nws hu raws nws txiv lub npe Xekhaliya xwb.’ Tiamsis Xekhaliya sau tias: ‘Nws lub npe hu ua Yauhas.’ Xekhaliya txawm rov hais tau lus kiag tamsim ntawd! Zej zos sawvdaws tham txog tus metub mus thoob plaws Yudia tebchaws thiab xav tias: ‘Tus metub no yuav ua haujlwm tshwj xeeb dabtsi thaum nws hlob tuaj?’

 Vajtswv lub hwj huam dawb huv los tshoov Xekhaliya. Nws thiaj cev Vajtswv lus tias: ‘Cia li qhuas Yehauvas. Nws twb cog lus tseg rau Aplahas tias Nws yuav txib tus Mexiyas los cawm tibneeg. Yauhas yuav ua ib tug cev Vajtswv lus thiab npaj kev tos tus Mexiyas.’

Muaj ib yam tshwj xeeb heev tshwm los rau Maivliag uas yog Elixanpe ib tug txheeb ze. Cia peb kawm ntxiv rau zaj tom ntej seb tau muaj li cas.

“Neeg ua tsis tau yam no, tiamsis Vajtswv ua tau txhua yam huvsi.”​—Mathai 19:26