Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 70

Cov Tubtxib Saum Ntuj Tshaj Tawm Hnub Yug Yexus

Cov Tubtxib Saum Ntuj Tshaj Tawm Hnub Yug Yexus

Loos tus huab tais hu ua Xixa Aukata tau tsa ib txoj kevcai kom neeg thoob tebchaws nyias rov mus txheeb npe hauv nyias lub qub zej qub zos. Yauxej thiab Maivliag thiaj mus rau npe hauv Npelehee uas yog lub zos uas yug Yauxej tsev neeg. Lub sijhawm ntawd, twb yuav txog caij rau Maivliag yug Yexus lawm.

Thaum nkawd mus txog hauv Npelehee, nkawd nrhiav tsis tau chaw so li. Nkawd thiaj li mus so hauv ib lub nkuaj nyug. Maivliag txawm yug Yexus rau qhov ntawd. Maivliag muab khaub ncaws qhwv Yexus thiab muab nws tso pw hauv ib lub dab zaub.

Hmo ntawd, muaj ib co neeg yug yaj zov yaj tom teb ze lub moos Npelehee. Muaj ib tug tubtxib saum ntuj tshwm plaws thiab Yehauvas lub hwjchim ci ntsa iab vij nkaus ib ncig lawv. Cov neeg yug yaj ntshai kawg li. Tiamsis tus tubtxib saum ntuj hais tias: ‘Tsis txhob ntshai. Kuv  coj txoj xov zoo los qhia rau nej. Hnub no tus Mexiyas twb yug rau hauv lub moos Npelehee lawm.’ Tamsim ntawd muaj ib co tubtxib saum ntuj los tshwm tim nruab ntug thiab hais tias: ‘Cia Vajtswv tau koob meej saum ntuj thiab muaj kev kaj siab lug hauv ntiajteb.’ Ces cov tubtxib saum ntuj txawm ploj ntais lawm. Cov neeg yug yaj ua li cas xwb?

Cov neeg yug yaj txawm sib yaum hais tias: ‘Cia peb mus hauv Npelehee tamsim no.’ Lawv thiaj maj nroos mus. Lawv pom Yauxej thiab Maivliag nrog tus menyuam mos liab nyob hauv lub nkuaj nyug.

Txhua tus uas hnov txog tej uas tus tubtxib saum ntuj tau hais rau cov neeg yug yaj xav tsis thoob li. Maivliag ua tib zoo xav txog tej lus uas tus tubtxib saum ntuj tau hais tseg thiab muab khaws cia rau hauv nruab siab. Cov neeg yug yaj thiaj rov mus zov yaj thiab ua Yehauvas tsaug rau txhua yam uas lawv tau hnov thiab pom.

“Kuv los ntawm Vajtswv los thiab nyob ntawm no lawm. Kuv tsis yog los raws li kuv lub siab xav, yog Vajtswv txib kuv los.”​—Yauhas 8:42