Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 69

Kali-ee Mus Saib Maivliag

Kali-ee Mus Saib Maivliag

Muaj ib tug ntxhais txheeb ze Elixanpe hu ua Maivliag. Nws nyob hauv lub moos Naxale xeev Kalilais. Yauxej uas yog ib tug kws ntoo twb qhaib Maivliag lawm. Thaum Elixanpe xeeb menyuam tau 6 lub hlis, Kali-ee los tshwm rau Maivliag. Kali-ee hais rau Maivliag tias: ‘Nyob zoo Maivliag. Vajtswv txaus siab heev rau koj.’ Maivliag tsis to taub vim li cas Kali-ee ho hais li ntawd. Kali-ee thiaj hais ntxiv tias: ‘Koj yuav xeeb menyuam thiab yuav yug ib tug tub, mas koj yuav muab nws tis npe hu ua Yexus. Nws yuav ua Vajntxwv. Nws lub Nceeg Vaj yuav nyob mus ib txhis.’

Maivliag thiaj hais tias: ‘Kuv tseem yog ib tug ntxhais nkauj xwb. Kuv yuav ua li cas muaj taus menyuam?’ Kali-ee teb tias: ‘Tsis muaj ib yam uas Vajtswv ua tsis tau. Nws lub hwj huam dawb huv yuav los roos koj, mas koj yuav yug ib tug tub. Elixanpe uas txheeb ze koj tabtom xeeb menyuam tau 6 lub hlis lawm.’ Maivliag thiaj hais tias: ‘Kuv yog Yehauvas tus nkauj qhev. Thov kom muaj raws li koj tau hais.’

 Maivliag txawm sawv kev tsees mus saib Elixanpe hauv ib lub zos nyob pem toj siab. Thaum Maivliag mus txog, Elixanpe tus menyuam txawm nti cuag tsi. Vajtswv lub hwj huam dawb huv los roos Elixanpe, mas nws thiaj hais tias: ‘Maivliag, Yehauvas tau foom koob hmoov rau koj. Ua cas kuv tus Tswv leej niam tuaj saib kuv, kuv zoo siab tos txais koj tuaj hauv kuv tsev.’ Maivliag hais tias: ‘Kuv qhuas Yehauvas tag siab nrho.’ Maivliag nrog Elixanpe nyob tau 3 lub hlis nws mam rov mus tsev rau lub moos Naxale lawm.

Thaum Yauxej paub tias Maivliag xeeb menyuam, nws txawm tsis xav yuav Maivliag lawm. Tiamsis Yauxej ua npau suav pom ib tug tubtxib saum ntuj los hais rau nws tias: ‘Tsis txhob ntshai mus coj Maivliag los ua koj pojniam. Nws tsis tau ua txhaum.’ Ces Yauxej txawm yuav Maivliag los ua pojniam thiab coj nws mus tsev.

“[Yehauvas] xav ua dabtsi, nws kuj ua yam ntawd, tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb.”​—Ntawv Nkauj 135:6