Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 11

Qhia Txog Ntu 11

Ntu no yuav qhia txog tej phau ntawv Vajlugkub hu ua Khixatia Cov Nqe Lus Kili. Yexus los yug rau ib tse neeg txom nyem heev uas nyob hauv ib lub zos me me. Nws nrog nws txiv ua haujlwm ua ib tug kws ntoo. Yexus yog tus uas los cawm tibneeg. Yehauvas tau xaiv nws ua Vajntxwv kav lub Nceeg Vaj. Cov niam txiv, pab koj tus menyuam pom tias Yehauvas yeej ua tib zoo xaiv tsev neeg thiab lub zos uas Yexus loj hlob. Yehauvas tau tiv thaiv Yexus kom txhob raug Helauj tua. Yeej tsis muaj ib yam dabtsi tav tau Yehauvas lub ntsiab li. Yehauvas tau xaiv Yauhas los ua tus qheb kev rau Yexus. Thaum Yexus tseem yau nws nyiam ua raws li Yehauvas lub tswvyim.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 68

Elixanpe Yug Tau Ib Tug Metub

Vim li cas Elixanpe tus txiv ho hais tsis tau lus mus txog thaum yug tus metub tso?

ZAJ 69

Kali-ee Mus Saib Maivliag

Nws muab xov zoo rau Maivliag uas hloov hlo Maivliag lub neej.

ZAJ 70

Cov Tubtxib Saum Ntuj Tshaj Tawm Hnub Yug Yexus

Cov neeg yug yaj maj nroos ua li lawv tau hnov.

ZAJ 71

Yehauvas Tiv Thaiv Yexus

Ib tug vajntxwv limhiam xav kom Yexus tuag.

ZAJ 72

Thaum Yexus Tseem Yau

Yexus ua rau cov xibhwb xav tsis thoob li cas?

ZAJ 73

Yauhas Npaj Kev

Yauhas ua ib tug cev Vajtswv lus. Nws qhia coob leej tias tus Mexiyas yuav tshwm los. Ua li cov tibneeg xav li cas xwb?