Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 67

Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Nyob rau Exala lub caij, muaj ib tug Yixayee hu ua Nehemi nyob hauv lub nroog Xuxa tebchaws Pawxia. Nws yog Vajntxwv Athaxawxi ib tug tub qhe. Nehemi muaj ib tug kwvtij tuaj tim Yuda tuaj txog thiab qhia nws tias: ‘Cov uas rov mus nyob hauv Yeluxalees txom nyem heev vim tsis muaj neeg pab kho Yeluxalees tus ntsa loog thiab tej rooj loog.’ Qhov no ua rau Nehemi nyuaj siab heev. Nws xav mus kho Yeluxalees. Nws thiaj thov Vajtswv pab kom vajntxwv tso cai rau nws mus kho.

Tom qab ntawd, vajntxwv pom tias Nehemi nyuaj siab heev. Vajntxwv thiaj nug tias: ‘Koj yeej ib txwm tsis mluas li ko. Yog muaj li cas tiag?’ Nehemi teb tias: ‘Kuv nyuaj siab, lub nroog Yeluxalees twb raug puam tsuaj tag lawm?’ Vajntxwv nug tias: ‘Koj xav tau dabtsi?’ Nehemi txawm thov Vajtswv hauv lub siab twjywm ces teb tias: ‘Thov tso kuv mus rau Yeluxalees mus kho tus ntsa loog dua tshiab.’ Vajntxwv kuj pom zoo thiab yuav saib xyuas kom Nehemi mus txog chaw. Vajntxwv tsa Nehemi ua tus tswv xeev kav Yuda tebchaws thiab muab ntoo rau lawv coj mus tsa tej rooj loog.

Thaum Nehemi mus txog Yeluxalees, nws mus tshuaj xyuas tus ntsa loog. Nws hu cov pov thawj thiab cov thawj coj tuaj thiab hais rau lawv tias: ‘Tsis zoo kiag li. Peb yuav tsum ua kom tus ntsa loog tiav.’ Cov pejxeem kuj pom zoo ces lawv txawm pib ua haujlwm.

Tiamsis cov Yixayee tej yeeb ncuab saib tsis taus thiab thuam tias: ‘Yog ib tug hma dhia rau saum tus ntsa loog xwb ces yuav pob rhe.’ Cov ua haujlwm tsis quav ntsej tej lus thuam ntawd, lawv rau siab ntso ua tus ntsa loog siab zuj zus tuaj.

Cov Yixayee tej yeeb ncuab ntaus tswvyim twjywm yuav tuaj ua rog rau Yeluxalees. Thaum cov Yudai hnov li no, lawv ntshai kawg li. Tiamsis Nehemi hais tias: ‘Tsis txhob ntshai. Yehauvas yuav nrog nraim peb.’ Nehemi tsa ib co neeg los tiv thaiv cov uas ua haujlwm ces yeeb ncuab thiaj tsis tuaj ua phem rau lawv lawm.

 Tau 52 hnub xwb lawv ua tus ntsa loog thiab tej rooj loog tiav tas. Nehemi kom cov Levi tuaj ua kevcai zoo siab xyiv fab xyeem hauv Yeluxalees. Nws muab lawv faib ua 2 pab hu nkauj. Lawv nce tus ntaiv ntawm Rooj Loog Dej Txhawv, thiab taug ib ncig lub nroog. Lawv npuaj nruas tooj liab thiab ntaus nkauj nog ncas loj thiab nkauj nog ncas me hu nkauj qhuas Yehauvas. Exala nrog ib pab, Nehemi nrog ib pab ces lawv mam sib ntsib ntawm lub tuam tsev. Tag nrho pojniam menyuam thiab txivneej puavleej tua tsiaj xyeem rau Yehauvas ua kev zoo siab. Lawv txojkev xyiv fab nrov ncha mus deb kawg li.

“Tsis muaj ib yam cuab yeej uas tsim los tawm tsam yeej koj.”​—Yaxaya 54:17