Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 59

Plaub Tug Tub Hluas Mloog Yehauvas Lus

Plaub Tug Tub Hluas Mloog Yehauvas Lus

Nenpukhanexa coj Yuda cov tub vajntxwv mus rau hauv Npanpiloo thiab tso tus thawj tub qhe hu ua Apena ua tus saib xyuas lawv. Nenpukhanexa hais kom Apena xaiv cov tub hluas uas muaj peevxwm thiab ntse tshaj coj mus cob qhia 3 lub xyoos kom lawv thiaj paub tuav haujlwm tseem ceeb nyob rau hauv Npanpiloo. Lawv yuav kawm kom paub nyeem, sau, thiab hais tau lus Akkadian uas yog Npanpiloo hom lus. Tsis tas li ntawd xwb, lawv yuav tsum noj tej zaub mov uas tus vajntxwv muab rau lawv noj xwb. Muaj 4 tug hluas hu ua Daniyee, Hananiya, Misa-ee, thiab Axaliya. Tiamsis Apena muab lawv tis npe Npanpiloo hu ua: Npeethesaxa, Salab, Mesa, thiab Anpenekau. Tej kev txawj ntse lawv kawm no puas yuav ua rau lawv tso Yehauvas tseg?

 Plaub tug tub hluas no twb txiav txim siab tias lawv yuav mloog Yehauvas lus xwb. Lawv thiaj tsis kam noj tej zaub mov uas vajntxwv muab vim lawv paub Yehauvas txoj kevcai uas txwv tsis pub noj tej yam tsis huv. Lawv hais rau Apena tias: ‘Thov tsis txhob cia peb noj vajntxwv tej zaub mov.’ Apena teb tias: ‘Kuv ntshai tsam vajntxwv pom tias nej tsis puv ces vajntxwv yuav muab kuv tua pov tseg.’

Daniyee xav tau ib lub tswvyim zoo, ces nws txawm hais rau tus saib xyuas lawv tias: ‘Thov koj muab zaub thiab dej rau peb noj thiab haus li 10 hnub ces mam muab peb piv rau cov tub hluas uas noj vajntxwv tej zaub mov.’ Tus saib xyuas kuj pom zoo ua li ntawd.

Thaum dhau 10 hnub lawm, Daniyee thiab nws 3 tug kwvluag puv thiab muaj zog dua lwm tus tub hluas. Yehauvas txaus siab heev vim lawv ua raws li nws tau hais. Yehauvas thiaj pub Daniyee muaj tswvyim nkag siab tej yog toog thiab tej npau suav.

Thaum cov tub hluas kawm tiav, Apena mam coj lawv tuaj cuag Nenpukhanexa. Vajntxwv Nenpukhanexa nrog lawv tham thiab pom tias Daniyee, Hananiya, Misa-ee, thiab Axaliya yog cov uas ntse tshaj. Nenpukhanexa thiaj xaiv tau lawv 4 leeg no los ua haujlwm hauv nws lub loog. Thaum Nenpukhanexa muaj lus tseem ceeb li cas los nws yeej nug lawv xwb. Yehauvas ua rau 4 tug tub hluas no ntse dua vajntxwv tej neeg txawj ntse, tej txiv neeb txiv yaig, thiab tej uas txawj ua khawv koob.

Txawm tias Daniyee, Hananiya, Misa-ee, thiab Axaliya nyob txawv tebchaws los lawv yeej nco ntsoov tias Yehauvas yog lawv tus Vajtswv. Tej lub caij thaum koj niam koj txiv tsis nyob nrog koj, koj puas yuav ua li Yehauvas hais?

“Tsis txhob cia leejtwg saib tsis taus qhov uas koj tseem hluas, tiamsis cia li ua yam ntxwv zoo rau cov ntseeg tsis hais kev hais lus kev ua haujlwm, kev sib hlub, thiab kev ntseeg kev dawb huv huvsi.”​—1 Timaute 4:12