Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 57

Yehauvas Txib Yelemi Mus Tshaj Tawm

Yehauvas Txib Yelemi Mus Tshaj Tawm

Yehauvas tsa Yelemi ua tus cev Nws lus rau cov neeg Yuda. Yehauvas txib Yelemi mus tshaj tawm rau cov tibneeg thiab ceeb toom kom lawv tsis txhob ua tej kev phem lawm. Tiamsis Yelemi hais tias: ‘Kuv tsis paub xyov yuav hais li cas thiaj zoo, rau qhov kuv tseem hluas heev.’ Yehauvas thiaj teb tias: ‘Tsis txhob ntshai. Kuv hais li cas rau koj ces cia li hais li ntawd rau lawv xwb. Kuv yuav pab koj.’

Yehauvas hais kom Yelemi mus hu cov txwj laus tuaj ua ke thiab muab ib lub tais av los tsoo tawg tab meeg sawvdaws thiab hais tias: ‘Yeluxalees yuav raug muab tsoo tawg ib yam li no.’ Thaum Yelemi ua li ntawd tas cov txwj laus npau taws heev. Ib tug pov thawj hu ua Pasaw thiaj muab ib rab cuab los cuam Yelemi kotaw. Yelemi nti tsis taus ib hmos nkaus. Thaum kaj ntug, Pasaw mam li tshem rab cuab mus. Yelemi hais tias: ‘Kuv thev tsis taus lawm. Kuv yuav tsis cev Yehauvas lus ntxiv.’ Yelemi puas ua li ntawd tiag? Nws tsis ua. Yelemi hais tias: ‘Yehauvas tej lus kub yam li hluavtaws kub hauv kuv nruab siab. Mas kuv yuav tsum mus tshaj tawm xwb.’ Yelemi thiaj li rau siab ntso mus ceeb toom cov tibneeg.

Tau ntau xyoo tom qab no, muaj ib tug vajntxwv tshiab sawv kav. Cov pov thawj thiab cov cev lus cuav ntxub Yelemi heev. Lawv thiaj hais rau cov thawj tias: ‘Tus neeg no tsim nyog tuag.’ Tiamsis Yelemi hais tias: ‘Yog nej muab kuv tua pov tseg, ces nej yuav ris kuv cov ntshav. Kuv hais Yehauvas tej lus xwb, tsis yog kuv li.’ Thaum cov thawj hnov li ntawd, lawv hais tias: ‘Tus neeg no tsis tsim nyog tuag.’

Yelemi thiaj rau siab ntso mus tshaj tawm mas ua rau cov thawj  npau taws kawg li. Lawv thiaj hais kom vajntxwv muab Yelemi tua pov tseg. Vajntxwv thiaj hais tias yog lawv xav ua li cas rau Yelemi los kuj tau. Lawv muab Yelemi pov rau hauv ib lub qhov dej qhuav uas muaj av nkos tob heev kom Yelemi tuag mus. Yelemi thiaj pib tog zuj zus rau hauv cov av nkos.

Enpemelej yog ib tug ua haujlwm hauv vajntxwv lub tsev, nws hais rau vajntxwv tias: ‘Cov thawj muab Yelemi pov rau hauv lub qhov dej lawm! Yog peb tsis mus cawm nws ces nws yuav tuag rau hauv.’ Vajntxwv thiaj li hais kom Enpemelej coj 30 leej txivneej nrog nws mus rub Yelemi tawm hauv lub qhov dej los. Puas zoo rau peb xyaum Yelemi es rau siab ntso tshaj tawm?

“Ib tsoom tebchaws yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe. Tiamsis leejtwg thev tau mus txog thaum kawg tus ntawd yuav dim.”​—Mathai 10:22