Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 61

Cov Tub Hluas Tsis Yeem Pe

Cov Tub Hluas Tsis Yeem Pe

Tsis ntev tom qab Vajntxwv Nenpukhanexa ua npau suav pom tus moj zeej, nws muab kub los ua tau ib tug dab mlom uas loj heev. Nws muab tus mlom txawb rau ntawm lub tiaj Dula thiab caw tej neeg tseem ceeb tuaj koom. Salab, Mesa, thiab Anpenekau lawv kuj raug caw tuaj thiab. Vajntxwv hais tias: ‘Thaum nej hnov suab raj kub yaj, nkauj nog ncas, nruas npuaj, thiab txhua yam cuab yeej ntaus suab nkauj nrov, nej yuav tsum pe tus mlom kub no! Yog leejtwg tsis yeem pe, yuav muab tus ntawd pov rau hauv cub hluavtaws.’ Peb tug tub hluas Henplais no puas yuav pe tus mlom?

Vajntxwv txawm hais kom ntaus tej suab paj nruas. Thaum sawvdaws hnov, lawv txawm khwb nkaus pe tus mlom ntawd zom zaws tiamsis Salab, Mesa, thiab Anpenekau tsis yeem pe. Txawm muaj neeg mus hais rau vajntxwv tias: ‘Peb tug tub hluas Henplais no tsis yeem pe tus mlom uas koj ua.’ Nenpukhanexa thiaj hais kom coj 3 tug tub hluas ntawd los cuag nws thiab hais dua rau lawv tias: ‘Thaum nej hnov txhua yam suab paj nruas nrov, nej cia li pe tus mlom ntawd. Yog nej tsis yeem pe, kuv yuav muab nej pov rau hauv lub cub tawg uas cig hlob heev. Yuav tsis muaj ib tug vajtswv twg uas pab tau nej li.’ Lawv teb nws tias: ‘Tsis tas koj yuav rov hais peb dua. Peb tus Vajtswv mam cawm peb. Tiamsis yog nws tsis cawm peb los, au vajntxwv, peb yeej tsis yeem pe koj tus mlom ntawd kiag li.’

Nenpukhanexa npau taws heev, nws thiaj hais kom rauv taws cig hlob tshaj qub 7 npaug. Nws hais cov  tub rog tias: ‘Muab cov hluas no khi thiab coj lawv mus pov rau hauv cub tawg!’ Cov tub rog uas coj 3 tug tub hluas Henplais mus ntawd, txawm kub hnyiab tuag tamsid vim hluavtaws cig hlob heev. Tiamsis Nenpukhanexa saib mus rau hauv lub cub tawg, nws pom 4 tug txivneej mus mus los los hauv. Nws txawm ntshai heev thiab nug lawv tias: ‘Peb muab 3 leeg khi pov hauv cub tawg xwb los tsis yog? Ua cas kuv pom 4 leeg. Ib tug zoo yam li yog ib tug tubtxib saum ntuj.’

Nenpukhanexa txawm txav los ze lub cub tawg thiab hu tias: ‘Vajtswv uas Loj Dua Ntais cov tub qheʹe, cia li tawm los!’ Thaum Salab, Mesa, thiab Anpenekau tawm los, sawvdaws xav tsis thoob li vim tias lawv lub cev tsis kub hnyiab, lawv tej plaubhau tsis caws, lawv tej tsho twb tsis tsw hiav, thiab tsis hnov tsw pa hluavtaws kiag li.

Nenpukhanexa thiaj hais tias: ‘Qhuas Salab, Mesa, thiab Anpenekau lawv tus Vajtswv. Nws txib nws tus tubtxib saum ntuj los cawm lawv dim. Tsis muaj ib tug vajtswv twg uas yuav zoo cuag li lawv tus Vajtswv.’

Zoo li 3 tug tub hluas Henplais, koj puas yuav npuab siab rau Yehauvas?

“Koj yuav tsum pe hawm [Yehauvas] uas yog koj tus Vajtswv thiab ua koom tu nws ib leeg xwb.”​—Mathai 4:10