Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Tej Ntsiab Lus Hauv Phau Vajlugkub

 ZAJ 65

Exathaw Cawm Nws Haiv Neeg

Exathaw Cawm Nws Haiv Neeg

Exathaw yog ib tug ntxhais Yudai uas nyob hauv lub nroog Xuxa, tebchaws Pawxia. Nenpukhanexa twb coj nws tsev neeg hauv lub nroog Yeluxalees los tau ntau xyoo lawm. Exathaw yog Maudekhai ib tug ntxhais kwvtij, uas Maudekhai tu loj hlob. Maudekhai ua haujlwm rau cov Pawxia tus Vajntxwv Ahaxu-ela.

Vajntxwv Ahaxu-ela xav tau ib tug poj vaj tshiab. Yog li ntawd, nws cov tub qhe thiaj mus coj tag nrho tej ntxhais uas zoo nkauj heev hauv lub tebchaws tuaj cuag nws. Vajntxwv Ahaxu-ela xaiv Exathaw ntawm tag nrho cov ntxhais los ua poj vaj. Maudekhai hais kom Exathaw tsis txhob qhia tias nws yog neeg Yudai.

Muaj ib tug yawg khav theeb heev hu ua Hamas uas yog tus coj cov thawj. Hamas xav kom txhua tus txhos caug pe nws. Tiamsis Maudekhai tsis kam pe Hamas, nws thiaj li npau taws heev thiab xav muab Maudekhai tua. Thaum nws paub tias Maudekhai yog neeg Yudai, nws txawm ntaus tswvyim muab cov Yudai ua kom tu noob nrho. Hamas hais rau vajntxwv tias: ‘Cov neeg Yudai yog neeg phem, koj cia li muab lawv tua kom tag.’ Ahaxu-ela teb Hamas tias: ‘Koj ua li koj pom zoo.’ Nws cia Hamas rhawv ib txoj kevcai tias thaum txog hnub tim 13 lub hli Adas, sawvdaws yuav tsum muab cov Yudai tua pov tseg huv tibsi. Yehauvas yeej pom tej no huvsi.

Exathaw tsis tau paub txog txoj kevcai no li. Yog li ntawd, Maudekhai thiaj muab xa mus rau Exathaw thiab hais tias: ‘Cia li mus cuag vajntxwv thiab nrog nws tham.’ Exathaw teb tias: ‘Yog leejtwg mus cuag vajntxwv es vajntxwv tsis caw nws, tus ntawd yuav raug tua. Vajntxwv twb tsis caw kuv tau 30 hnub lawm! Txawm li ntawd los kuv yuav mus cuag nws. Yog nws cev nws tus cwj kub tos txais kuv ces kuv yuav tsis tuag, tsis yog li ces kuv kawg tuag xwb.’

Exathaw thiaj mus sawv ntawm vajntxwv lub tshav puam. Thaum vajntxwv pom  Exathaw, vajntxwv txawm cev nws tus cwj kub rau Exathaw. Vajntxwv nug nws tias: ‘Exathaw, koj xav tau dabtsi?’ Exathaw teb vajntxwv tias: ‘Kuv xav caw koj thiab Hamas mus nrog kuv noj ib pluag mov.’ Vajntxwv thiab Hamas thiaj li mus nrog Exathaw noj mov ua ke. Exathaw caw nkawd rov tuaj noj ib pluag mov dua. Zaum no vajntxwv rov nug nws tias: ‘Koj xav tau dabtsi?’ Exathaw teb tias: ‘Muaj neeg xav muab kuv thiab kuv haiv neeg tua pov tseg. Thov pab cawm peb.’ Vajntxwv nug tias: ‘Leejtwg xav muab nej tua?’ Exathaw teb tias: ‘Tus neeg phem ntawd yog Hamas ntag.’ Ahaxu-ela npau taws heev. Tamsim ntawd Ahaxu-ela thiaj hais kom muab Hamas tua pov tseg.

Txawm yog vajntxwv kiag los, tsis muaj leejtwg yuav rhuav tau Hamas txoj kevcai lawm. Yog li ntawd, vajntxwv thiaj tsa Maudekhai ua tus coj ntawm cov thawj thiab cia nws rhawv dua ib txoj kevcai tshiab kom cov Yudai muaj cai tiv thaiv lawv tus kheej. Hnub tim 13 lub hli Adas, cov Yudai thiaj li kov yeej lawv cov yeeb ncuab. Txij thaum ntawd los, txhua xyoo cov Yudai muab hnub ntawd ua lub koob tsheej noj haus zoo siab xyiv fab.

“Nej yuav raug muab cab mus rau cov thawj kav thiab tej vajntxwv vim yog tim kuv, xwv nej thiaj ua tau timkhawv rau lawv thiab lwm haiv neeg.”​—Mathai 10:18