Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 62

Lub Nceeg Vaj Uas Zoo Li Tsob Ntoo

Lub Nceeg Vaj Uas Zoo Li Tsob Ntoo

Muaj ib hmos, Nenpukhanexa ua npau suav pom ib yam txaus ntshai heev. Nws thiaj hais kom cov neeg txawj ntse tuaj txhais lub ntsiab. Tiamsis lawv piav tsis tau lub ntsiab rau nws li. Yog li ntawd, Nenpukhanexa thiaj hu Daniyee tuaj cuag nws.

Nenpukhanexa hais rau Daniyee tias: “Kuv ua npau suav pom ib tsob ntoo. Nyob hauv plawv ntiajteb siab kawg li rau txhua leej txhua tus pom. Cov nplooj zoo nkauj kawg li thiab txi txiv nrw niab. Tej tsiaj qus los nraim hauv qab tsob ntoo thiab tej noog kuj los nyob saum tej ceg. Ces txawm muaj ib tug tubtxib saum ntuj nqes los thiab qw nrov nrov tias: ‘Cia li muab tsob ntoo no ntov thiab lwg tej ceg huvsi. Tiamsis tseg lub hauv paus thiab tej cag rau hauv av. Cia li muab ib pluaj hlau thiab tooj liab zoj lub hauv paus tseg cia. Nws lub siab yuav hloov hlo li tsiaj lub thiab cia nws nyob li no kom puv 7 xyoo. Txhua tus yuav paub tias tus Vajtswv Loj Dua Ntais thiaj yog tus kav tibneeg tej tebchaws thiab pub tebchaws rau tus uas nws xav pub.’”

Yehauvas txawm txhais lub ntsiab ntawm zaj npau suav no rau Daniyee. Thaum Daniyee paub lawm, ua rau nws ntshai heev. Nws thiaj hais tias: ‘Au vajntxwv, thov kom tej no raug koj cov yeeb ncuab xwb, txhob los raug koj. Tiamsis tsob ntoo uas raug muab ntov yog koj ntag. Lub tebchaws yuav raug rho ntawm koj mus thiab koj yuav noj zaub ib yam li tej tsiaj qus. Tiamsis qhov uas tseg lub hauv paus ntoo thiab tej cag cia txhais tias koj tseem yuav rov tau kav koj lub tebchaws dua ib zaug ntxiv.’

Tau 12 lub hlis txwm nkaus, Nenpukhanexa mus ncig saum txheej tsev las tshav thiab qhuas lub tebchaws Npanpiloo tias: ‘No yog lub nroog zoo tshaj plaws li uas kuv tau siv hwjchim los tsim tsa.’ Thaum nws tseem hais tsis tau tas, txawm muaj ib lub suab saum ntuj hais tuaj tias: ‘Nenpukhanexa, lub tebchaws raug muab rho ntawm koj mus lawm.’

Ces tamsim ntawd, Nenpukhanexa txawm feeb tsis meej lawm thiab coj ib yam li tus tsiaj qus lawm. Luag muab nws ntiab tawm hauv lub vaj loog mus nrog tej tsiaj qus nyob, mus txog thaum nws cov plaub hau ntev li plaub dav thiab nws tej rau tes ntev li rau noog.

 Thaum txog 7 xyoo lawm, Nenpukhanexa rov feeb meej tuaj thiab Yehauvas cia nws rov kav lub nroog Npanpiloo dua. Nenpukhanexa thiaj hais tias: ‘Kuv qhuas Yehauvas, tus Vajntxwv saum ntuj. Kuv paub lawm tias Yehauvas xwb thiaj yog tus muaj hwjchim kav. Nws ua rau cov neeg khav theeb txo hwjchim. Yehauvas xav muab lub tebchaws rau leejtwg los yeej tau.’

“Kev khav theeb yuav coj mus raug puam tsuaj, thiab lub siab muab hlob yuav coj mus kom ntog.”​—Paj Lug 16:18