Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 60

Lub Nceeg Vaj Uas Yuav Kav Mus Ib Txhis

Lub Nceeg Vaj Uas Yuav Kav Mus Ib Txhis

Muaj ib hmos, Vajntxwv Nenpukhanexa ua npau suav pom ib yam txawv heev, ua rau nws ntxhov siab thiab pw tsis tsaug zog li. Nws thiaj txib cov txiv neeb txiv yaig uas txawj saib caij saib nyoog tuaj thiab hais tias: ‘Kuv xav paub lub ntsiab ntawm zaj npau suav no.’ Lawv teb tias: ‘Au vajntxwv, thov koj piav koj zaj npau suav rau peb.’ Tiamsis Nenpukhanexa hais tias: ‘Kuv tsis qhia! Yog nej piav tsis tau zaj npau suav thiab txhais tsis tau lub ntsiab rau kuv ces kuv yuav muab nej tua.’ Lawv thiaj teb Nenpukhanexa tias: ‘Thov piav zaj npau suav rau peb mloog, mas peb yuav txhais lub ntsiab rau koj.’ Nenpukhanexa hais tias: ‘Kuv paub nej dag kuv xwb. Cia li piav zaj npau suav rau kuv!’ Lawv teb Nenpukhanexa tias: ‘Yeej tsis muaj ib tug twg yuav ua tau li koj hais ko.’

Nenpukhanexa npau taws heev, nws hais kom muab cov neeg txawj ntse hauv Npanpiloo tua huvsi. Daniyee, Salab, Mesa, thiab Anpenekau kuj yuav raug tua thiab. Daniyee thiaj mus thov kom vajntxwv ncua sijhawm rau nws. Ces Daniyee thiab nws cov phoojywg txawm thov kom Yehauvas pab lawv. Yehauvas yuav ua li cas xwb?

Yehauvas ua yog toog rau Daniyee pom Nenpukhanexa zaj npau suav thiab txhais lub ntsiab rau nws. Hnub tom qab, Daniyee mus cuag vajntxwv tus qhev thiab hais tias: ‘Thov tsis txhob tua cov neeg txawj ntse. Kuv txhais tau zaj npau suav rau vajntxwv.’ Tus qhev thiaj coj Daniyee mus cuag Nenpukhanexa. Daniyee hais rau Nenpukhanexa tias: ‘Vajtswv tau qhia koj paub txog tej uas yuav muaj tshwm los rau yav tom hauv ntej. No yog koj zaj npau suav: Koj pom ib tug moj zeej lub taubhau uas yog tseem kub, lub hauv siab thiab 2 txhais npab yog nyiaj, lub plab thiab 2 txhais ncej qab yog tooj liab, 2 txhais ceg yog hlau, thiab 2 txhais kotaw yog hlau xyaw av nplaum. Txawm muaj ib lub pob zeb ntais rhe saum pob tsuas los raug tus moj zeej ntawd 2 txhais kotaw uas hlau xyaw av nplaum.  Tus moj zeej txawm tawg ua tej dwb daim zoo li hmoov av thiab cua muab ntsawj ya tag lawm. Lub pob zeb ntawd txawm loj zuj zus tuaj thiab ua tau ib lub roob loj puv nkaus lub ntiajteb.’

Daniyee hais ntxiv tias: ‘Koj zaj npau suav txhais li no: Koj lub tebchaws yog lub taubhau kub. Dhau koj lawm yuav muaj dua ib lub tebchaws uas yog nyiaj los kav. Dhau lub ntawd, yuav muaj dua ib lub tebchaws uas yog tooj liab los kav thoob plaws lub ntiajteb. Lub tom qab ntawd yuav tawv yam li hlau kav. Lub tebchaws kawg, yuav yog ib lub tseem fwv uas raug faib, ib qho tawv li hlau ib qhov muag li av nplaum. Lub pob zeb uas yuav ua ib lub roob puv nkaus ntiajteb piv txwv txog Vajtswv Lub Nceeg Vaj. Lub Nceeg Vaj no yuav muab tej tebchaws thiab tseem fwv rhuav tshem mus ib txhis.’

Vajntxwv Nenpukhanexa txawm khwb nkaus ntawm Daniyee xubntiag thiab hais tias: ‘Koj tus Vajtswv yog tus txhais zaj npau suav no. Tsis muaj leejtwg zoo cuag Nws.’ Nenpukhanexa tsis muab Daniyee tua, tiamsis tsa Daniyee ua tus thawj kav cov neeg txawj ntse thiab kav tag nrho lub nroog Npanpiloo. Yehauvas puas teb Daniyee tej lus thov?

Lawv “txawm sau zog tej vajntxwv mus rau lub chaw uas hu raws li lus Henplais hais tias Amakedoo.”​—Qhia Tshwm 16:16