Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 66

Exala Qhia Vajtswv Txoj Kevcai

Exala Qhia Vajtswv Txoj Kevcai

Cov Yixayee feem coob twb rov qab mus nyob hauv lub nroog Yeluxalees tau li 70 xyoo lawm. Tiamsis kuj muaj ib txhia tseem nyob hauv tej tebchaws uas nom tswv Pawxia kav. Ib tug yog tus pov thawj Exala, uas yog ib tug qhia Yehauvas Txoj Kevcai. Exala hnov tias cov neeg hauv Yeluxalees tsis coj raws li Yehauvas Txoj Kevcai lawm, nws thiaj xav mus pab lawv. Pawxia tus Vajntxwv Athaxawxi hais rau Exala tias: ‘Vajtswv muab nws lub tswvyim rau koj qhia nws Txoj Kevcai. Cia li mus es coj cov uas xav nrog koj mus thiab.’ Exala thiaj hu cov neeg uas xav rov mus rau Yeluxalees tuaj ua ke. Lawv thiaj thov Yehauvas tiv thaiv lawv txoj hau kev ces lawv sawv kev rov mus rau tim Yeluxalees lawm.

Lawv mus tau 4 lub hlis mam mus txog Yeluxalees. Cov thawj hais rau Exala tias: ‘Cov Yixayee tsis mloog Yehauvas lus thiab mus yuav cov pojniam uas teev tiam tej vajtswv cuav.’ Exala ua li cas xwb? Exala txawm txhos caug ntua rau sawvdaws pom thiab thov tias: ‘Yehauvas, koj twb ua ntau yam rau peb lawm tiamsis peb tseem ua txhaum qees rau koj thiab.’ Cov pejxeem kuj lees txim tiamsis lawv tsis tau tso tej yam phem tseg. Exala thiaj li xaiv cov txwj laus thiab cov thawj los tu tej no. Tau 3 lub hlis, cov uas tsis teev tiam Yehauvas thiaj raug ntiab tawm mus tas.

Twb tau 12 lub xyoos lawm, lawv kuj muab tus ntsa loog hauv Yeluxalees kho tiav tag lawm thiab. Exala thiaj hu cov pejxeem tuaj rau ntawm lub tshav puam thiab nyeem Vajtswv Txoj Kevcai rau lawv mloog. Cov pejxeem tabtom sawv ntsug ntsia Exala nthuav phau ntawv. Exala qhuas Yehauvas mas cov pejxeem tsa tes pom zoo. Cov pejxeem thiaj ua tib zoo mloog Exala nyeem thiab piav Yehauvas Txoj Kevcai. Lawv quaj thiab lees rau Yehauvas tias lawv yeej tau txav deb ntawm Nws lawm tiag. Hnub tom qab, Exala rov nyeem Txoj Kevcai dua rau lawv mloog. Cov pejxeem mam paub tias lawv yuav tsum ua Kevcai Nyob Tsev Pheeb Suab. Lawv thiaj npaj yuav ua li ntawd.

 Cov pejxeem ua Kevcai Nyob Tsev Pheeb Suab tau 7 hnub. Lawv zoo siab xyiv fab thiab ua Yehauvas tsaug rau tej qoob loo zoo. Tsis tau ua Kevcai Nyob Tsev Pheeb Suab li no txij thaum Yausua nyob los lawm. Thaum cov pejxeem ua kevcai tag, lawv txawm tuaj sib sau ua ke thiab thov Vajtswv tias: ‘Yehauvas, koj tau cawm peb dim cev qhev, pub mov rau peb noj hauv tebchaws moj sab qhua, thiab pub peb nyob lub tebchaws uas zoo kawg nkaus. Tiamsis peb tsis mloog koj lus. Koj txib cov cev lus tuaj qhia peb los peb tsis mloog li. Tiamsis koj tseem ua siab ntev rau peb. Koj ua raws nkaus li koj tau cog lus rau Aplahas lawd. Peb cog lus yuav mloog koj hais.’ Lawv thiaj muab tej lus cog tseg ntawd sau rau cov thawj, cov Levi, thiab cov pov thawj nias cim rau.

“Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.”​—Luka 11:28