Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 64

Daniyee Raug Pov Rau Hauv Qhov Tsov Ntxhuav

Daniyee Raug Pov Rau Hauv Qhov Tsov Ntxhuav

Muaj ib tug vajntxwv hauv Npanpiloo hu ua Dali-a uas yog neeg Midia. Dali-a saib Daniyee muaj nqes heev thiab tsa Daniyee ua tus thawj kav cov neeg uas tseem ceeb hauv lub tebchaws. Cov neeg ntawd khib Daniyee heev, lawv thiaj nrhiav kev los iab hiam nws. Lawv paub tias Daniyee thov Yehauvas heev, 1 hnub nws thov 3 zaug. Lawv txawm mus hais rau Dali-a tias: ‘Au vajntxwv, tsim nyog koj rhawv ib txoj kevcai rau sawvdaws thov rau koj tib leeg xwb. Yog leejtwg tsis coj raws li txojcai ntawd, cia li muab tus ntawd pov rau hauv qhov tsov ntxhuav.’ Dali-a kuj pom zoo thiab sau npe rau txoj kevcai ntawd.

Thaum Daniyee hnov txog txoj kevcai tshiab ntawd, nws txawm mus tsev mus txhos caug ntawm lub qhov rais thov Yehauvas. Cov txivneej ntawd tuaj kiag hauv nws tsev thiab pom nws tabtom thov Vajtswv. Lawv mus hais rau Dali-a tias: ‘Daniyee tsis mloog koj hais. Nws tseem thov nws tus Vajtswv 1 hnub 3 zaug thiab.’ Dali-a nyiam Daniyee thiab tsis xav kom Daniyee tuag li. Nws thiaj xav ib hnub nkaus seb yuav cawm Daniyee Ii cas. Txawm tias nws yog vajntxwv los, nws rhuav tsis tau txojcai uas nws twb suam npe rau lawm. Dali-a thiaj txib kom neeg muab Daniyee pov rau hauv lub qhov tsov ntxhuav.

 Hmo ntawd, Dali-a txhawj Daniyee heev ua rau nws pw tsis tsaug zog li. Thaum kaj ntug, nws dhia mus ntawm lub qhov tsov ntxhuav thiab hu Daniyee tias: ‘Koj tus Vajtswv puas cawm tau koj dim?’

Dali-a txawm ua tib zoo mloog, ua cas hnov Daniyee lub suab sav! Daniyee teb Dali-a tias: ‘Yehauvas tus tubtxib saum ntuj los kaw tsov ntxhuav qhov ncauj. Tsov tsis ua li cas rau kuv.’ Dali-a zoo siab kawg li! Nws kom luag rub Daniyee tawm los. Daniyee tsis raug ib qho mob li. Ces Vajntxwv Dali-a hais tias: ‘Mus coj cov neeg ua phem rau Daniyee ntawd tuaj pov rau hauv qhov tsov ntxhuav.’ Thaum cov neeg ntawd poob tsis tau ti hauv pem teb tsov ntxhuav twb dhia caws qia tuaj txais lawv tom noj lawm.

Vajntxwv Dali-a thiaj xa ntawv mus rau ib tsoom neeg tias: ‘Txhua tus cia li ntshai Daniyee tus Vajtswv. Nws yog tus uas cawm Daniyee dim hauv qhov tsov ntxhuav.’

Koj puas thov Yehauvas txhua hnub li Daniyee?

“[Yehauvas] yeej paub tias yuav cawm cov uas hwm Vajtswv dim txojkev sim siab tau li cas.”​—2 Petus 2:9