Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 63

Cov Lus Sau Tim Phab Ntsa

Cov Lus Sau Tim Phab Ntsa

Tom qab no, Vajntxwv Npeesaxa sawv kav tebchaws Npanpiloo. Muaj ib hmos, nws caw 1,000 leej neeg tseem ceeb tuaj koom nws rooj mov. Nws txib kom cov qhev mus nqa tej khob nyiaj khob kub uas Nenpukhanexa tau coj tim Yehauvas lub tuam tsev los. Npeesaxa thiab nws cov qhua muab tej khob ntawd coj los haus dej haus cawv qhuas lawv tej dab mlom. Tamsim ntawd, muaj ib txhais tes sau tau ib co lus rau tim phab ntsa hauv chav uas lawv noj mov.

Npeesaxa ntshai kawg li, nws thiaj hu tag nrho nws cov neeg txawj ntse tuaj cuag nws. Nws hais rau lawv tias: ‘Yog leejtwg txhais tau cov lus no, kuv yuav muab tus ntawd tsa ua tus nom theem 3 los kav Npanpiloo.’ Tiamsis tsis muaj ib tug neeg txhais tau li. Vajntxwv niam thiaj hais tias: ‘Muaj ib tug txivneej hu ua Daniyee uas ib txwm txhais npau suav rau Nenpukhanexa, nws yeej yuav txhais tau lub ntsiab rau koj.’

Lawv txawm mus coj Daniyee tuaj cuag vajntxwv. Npeesaxa thiaj hais rau nws tias: ‘Yog koj nyeem thiab txhais tau lub ntsiab rau kuv, ces kuv yuav muab txoj saw kub rau koj thiab tsa koj ua tus nom theem 3 los kav Npanpiloo.’ Daniyee teb tias: ‘Kuv tsis yuav tej khoom koj pub, tiamsis kuv mam li txhais lub ntsiab rau koj paub. Koj txiv Nenpukhanexa khav theeb heev, Yehauvas thiaj teem txim rau nws. Koj twb paub txog tej no los, koj tseem saib tsis taus Yehauvas es mus nqa tej khob hauv Nws lub tuam tsev los haus dej haus cawv thiab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li sau tej lus no: Mene, Mene, Tekhee, thiab Pele. Lub ntsiab lus no txhais tias cov Midia thiab cov Pawxia yuav tuaj ntaus yeej Npanpiloo thiab koj yuav tsis tau ua vajntxwv lawm.’

Txawm tias lub nroog Npanpiloo muaj ib tug dej thiab ib lub ntsa loog tuab heev thaiv, los cov Midia thiab Pawxia tseem tuaj txeeb tau lawm thiab. Pawxia tus  Vajntxwv Xailab muab tus dej cais mus rau lwm qhov ua rau tus dej qhuav lawm, kom nws pab tub rog thiaj hla tau mus rau ntawm lub rooj loog. Thaum lawv mus txog, ua ciav lub rooj loog qheb lug cia xwb! Pab tub rog thiaj nkag kiag mus txeeb tau lub nroog, thiab muab vajntxwv tua. Tom qab ntawd, Xailab thiaj sawv ua vajntxwv kav Npanpiloo.

Thaum Xailab kav yuav luag tau 1 xyoos, nws tshaj tawm tias: ‘Yehauvas tau hais kom kuv mus tsa nws lub tuam tsev hauv Yeluxalees dua tshiab. Yog nws cov neeg tus twg xav mus pab los kuj tau.’ Txawm muaj tiav raws li Yehauvas tau cog tseg. Tom qab 70 xyoo uas Yeluxalees raug puam tsuaj, cov Yudai coob leej tau rov mus lawv qub vaj qub tsev. Xailab thiaj xa tej khob nyiaj khob kub thiab tej twj huvsi uas Nenpukhanexa coj hauv Yehauvas lub tuam tsev rov qab. Koj puas pom tias Yehauvas tau siv Xailab los pab Nws haiv tibneeg tiag?

“Lub tuam ceeb Npanpiloo pob tag, pob tag lawm lauj, ua lub chaw rau dab nyob.”​—Qhia Tshwm 18:2