Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 10

Qhia Txog Ntu 10

Yehauvas yog tus Vajntxwv uas kav ib puas tsav yam. Nws yeej yog tus tswj thiab yuav kav tas mus li. Xav txog thaum nws cawm Yelemi hauv ib lub qhov dej qhuav tob tob. Nws kuj cawm Salab, Mesa, thiab Anpenekau lawv hauv cub hluavtaws, thiab cawm Daniyee hauv lub qhov tsov ntxhuav. Yehauvas tau tiv thaiv Exathaw kom pab tau cov neeg Yudai dim. Yehauvas yeej yuav tsis cia kev limhiam tswj mus li. Ob zaj lus faj lem txog tus moj zeej uas loj loj thiab tsob ntoo loj loj siab siab qhia meej tias Yehauvas lub Nceeg Vaj, yuav rhuav tshem tej kev phem kev qias thiab yuav kav tag nrho lub ntiajteb no.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 57

Yehauvas Txib Yelemi Mus Tshaj Tawm

Tej yam uas tus hluas cev Vajtswv lus hais ua rau cov txwj laus npau taws heev.

ZAJ 58

Yeluxalees Raug Puam Tsuaj

Yehauvas muab cov Yuda thiab Yeluxalees tso tseg vim lawv teev tiam tej vajtswv cuav.

ZAJ 59

Plaub Tug Tub Hluas Mloog Yehauvas Lus

Cov tub hluas Yuda txiav txim siab yuav mloog Yehauvas hais txawm tias lawv nyob hauv tebchaws Npanpiloo.

ZAJ 60

Lub Nceeg Vaj Uas Yuav Kav Mus Ib Txhis

Daniyee txhais Nenpukhanexa zaj npau suav.

ZAJ 61

Cov Tub Hluas Tsis Yeem Pe

Salab, Mesa, thiab Anpenekau tsis yeem pe hawm Npanpiloo tus mlom kub.

ZAJ 62

Lub Nceeg Vaj Uas Zoo Li Tsob Ntoo

Nenpukhanexa npau suav txog tej yam uas yuav los raug nws.

ZAJ 63

Cov Lus Sau Tim Phab Ntsa

Cov lus sau tim phab ntsa tshwm los thaum twg thiab yog txhais li cas?

ZAJ 64

Daniyee Raug Pov Rau Hauv Qhov Tsov Ntxhuav

Thov Yehauvas txhua hnub zoo li Daniyee!

ZAJ 65

Exathaw Cawm Nws Haiv Neeg

Txawm tias Exathaw yog ib tug neeg txawv tebchaws thiab yog menyuam ntsuag xwb los nws tau los ua ib tug poj vaj.

ZAJ 66

Exala Qhia Vajtswv Txoj Kevcai

Tom qab cov Yixayee mloog Exala nyeem tas, lawv cog lus rau Vajtswv.

ZAJ 67

Yeluxalees Tus Ntsa Loog

Nehemi hnov tias nws cov yeeb ncuab yuav tuaj tawm tsam lawv. Vim li cas nws ho tsis ntshai?