Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 1

Vajtswv Yog Tus Tsim Ntuj Tsim Teb

Vajtswv Yog Tus Tsim Ntuj Tsim Teb

Vajtswv Yehauvas yog peb tus Tswv Tsim. Nws tau tsim txhua yam uas peb qhov muag pom thiab tsis pom huvsi. Vajtswv xub tsim ib co tubtxib saum ntuj. Koj puas paub cov tubtxib saum ntuj zoo li cas? Lawv muaj lub cev zoo ib yam li Yehauvas. Peb pom tsis tau lawv ib yam li peb pom tsis tau Vajtswv thiab. Thawj tug tubtxib saum ntuj yog tus uas pab Yehauvas. Nws pab Yehauvas tsim tej hnub qub thiab ib puas tsav yam huvsi. Lub ntiajteb zoo zoo nkauj uas peb nyob no kuj yog nws pab Yehauvas tsim thiab.

Tom qab ntawd, Yehauvas tu lub ntiajteb kom tsiaj txhu thiab tibneeg thiaj tau nyob. Nws tu li cas xwb? Nws tsim kom muaj lub hnub ci tuaj rau lub ntiajteb. Nws tsim kom muaj roob muaj hav, muaj hiavtxwv, thiab muaj dej ntws.

Yehauvas tsim dabtsi ntxiv? Yehauvas hais tias: ‘Kuv yuav tsim kom muaj nroj tsuag thiab txiv hmab txiv ntoo.’ Ces tej nroj tsuag, tej txiv hmab txiv ntoo txawm tawg paj txi txiv. Yehauvas kuj tsim tej tsiaj txhu, nyias muaj raws li nyias yam. Nws tsim tej tsiaj uas txawj ya, txawj nkag, txawj ua luam dej tibsi. Nws tsim tej tsiaj loj tsiaj me, xws li luav mus rau ntxhw. Ua li koj nyiam yam tsiaj twg tshaj?

Tom qab ntawd, Yehauvas hais rau thawj tug tubtxib saum ntuj tias: ‘Cia wb tsim neeg,’ kom txawv tej tsiaj txhu. Neeg yuav muaj tswvyim ua tau ub tau no. Lawv yuav txawj hais lus, txawj luag, thiab txawj thov  Vajtswv. Neeg yuav tu lub ntiajteb thiab saib xyuas tej tsiaj txhu. Koj puas paub thawj tug txivneej lub npe hu li cas? Cia peb kawm seb.

“Chiv keeb thaum ub Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb.”​—Chiv Keeb 1:1