Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 ZAJ 2

Vajtswv Tsim Thawj Nkawm Niam Txiv

Vajtswv Tsim Thawj Nkawm Niam Txiv

Yehauvas tsim tau ib lub vaj hu ua Edee. Lub vaj ntawd muaj paj, muaj txiv hmab txiv ntoo, thiab muaj tsiaj txhu. Tom qab ntawd, Vajtswv muab av los tsim thawj tug txivneej. Nws tshuab pa rau tus txivneej ntawd lub qhov ntswg, tus txivneej thiaj ciaj sia. Vajtswv muab tus txivneej ntawd hu ua Adas. Vajtswv kom Adas tu lub vaj thiab tis npe rau tej tsiaj txhu huvsi.

Vajtswv tsa ib txoj kevcai rau Adas coj. Vajtswv hais tias: ‘Txhua tsob txiv ntoo koj yeej noj tau, tsuas yog txwv tsis pub koj noj ib tsob xwb. Yog koj noj, koj yuav tuag.’

Tom qab ntawd, Yehauvas hais tias: ‘Kuv yuav tsim ib tug los pab Adas.’ Yog li ntawd, Vajtswv thiaj ua rau Adas tsaug zog. Nws txawm muab Adas ib tug tav los tsim ua ib tug pojniam. Tus pojniam ntawd lub npe hu ua Eva. Adas thiab Eva nkawd yog thawj nkawm niam txiv. Adas  puas zoo siab? Adas zoo siab heev, nws thiaj hais tias: ‘Saib, Yehauvas muab kuv ib tug tav los tsim ua ib tug pojniam. Nws zoo li kuv.’

Yehauvas hais kom Adas thiab Eva nkawd muaj tub muaj ki kom mus nyob puv lub ntiajteb. Nws xav kom nkawd tu lub ntiajteb kom zoo nkauj ib yam li lub vaj Edee. Tiamsis tsis muaj raws li ntawd lawm. Yog vim li cas? Peb mam kawm ntxiv hauv zaj 3.

“Tus uas tsim neeg chiv keeb thaum ub nws tsim kom muaj txivneej thiab pojniam.”​—Mathai 19:4