Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Qhia Txog Ntu 1

Qhia Txog Ntu 1

Phau Vajlugkub xub piav txog thaum Vajtswv tsim ntuj tsim teb. Yehauvas tsim ib puas tsav yam saum nruab ntug thiab hauv ntiajteb zoo nkauj kawg li. Cov niam txiv, pab nej cov menyuam pom tias Vajtswv tsim nyias muaj nyias ib yam, nyias muaj nyias chaw txawb. Qhia tias Vajtswv tsim tau tibneeg zoo tshaj tej tsiaj txhu. Tibneeg txawj hais lus, txawj xav, txawj tsim ub tsim no, txawj hu nkauj, thiab txawj thov Vajtswv. Txhawb kom lawv ris Yehauvas txiaj ntsig vim Nws muaj hwjchim, kev txawj ntse, thiab kev hlub rau peb txhua leej txhua tus.

MUAJ DABTSI HAUV NTU NO

ZAJ 1

Vajtswv Yog Tus Tsim Ntuj Tsim Teb

Phau Vajlugkub qhia tias Vajtswv yog tus tsim ntuj tsim teb. Tiamsis ua ntej ntawd, koj puas paub vim li cas nws ho xub tsim ib tug tubtxib saum ntuj?

ZAJ 2

Vajtswv Tsim Thawj Nkawm Niam Txiv

Vajtswv tsim thawj nkawm niam txiv. Vajtswv hais kom nkawd muaj menyuam thiab tu lub ntiajteb no kom zoo nkauj.