YAV SAWV NTXOV

 • 9:30 Tso Suab Nkauj

 • 9:40 Hu Zaj Nkauj 143 Thiab Thov Vajtswv

 • 9:50 Vim Li Cas Ho Tsis Yoojyim Ua Zoo?

 • 10:05 Zaj Lus Qhia Ua Ntu Zus: Txhob Tseb Tej Uas Lub Cev Nqaij Tawv Ntshaw

  • Kev Txuas Lus Hauv Is Taws Nej

  • Kev Lomzem Ua Si

  • Kev Khib Xeeb

  • Lub Neej Khov Kho

 • 11:05 Hu Zaj Nkauj 22 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:15 Cia Li Ua Zoo Rau Txhua Tus

 • 11:30 Ua Kevcai Raus Dej

 • 12:00 Hu Zaj Nkauj 31

 YAV TAV SU

 • 1:10 Tso Suab Nkauj

 • 1:20 Hu Zaj Nkauj 29 Thiab Thov Vajtswv

 • 1:30 Lus Qhuab Qhia Los Ntawm Phau Vajlugkub: Txhob Twm Vajtswv

 • 2:00 Piav Phau Tsom Faj

 • 2:30 Hu Zaj Nkauj 9 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 2:40 Zaj Lus Qhia Ua Ntu Zus: Tseb Tej Yam Ntawm Lub Hwj Huam

  • Ua Tib Zoo Kawm Vajlugkub

  • Cia Vajlugkub Tej Hauv Paus Ntsiab Lus Coj Koj

  • “Tsis Txhob Nkaum Tes”

 • 3:40 Yog Peb Tsis Tsaug Leeg Peb Yuav Tau Sau

 • 4:15 Hu Zaj Nkauj 43 Thiab Thov Vajtswv