Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

2017-2018 Rooj Sib Txoos—Nrog Tus Saib Xyuas Thaj Tsam

Ua Tib Zoo Mloog Thiaj Paub Teb Cov Lus Nug No

Ua Tib Zoo Mloog Thiaj Paub Teb Cov Lus Nug No
  1. Vim li cas ho tsis yoojyim ua zoo? (1Pt. 5:8; Loos 12:2; Loos 7:21-25)

  2. Tseb tej uas lub cev nqaij tawv ntshaw txhais tau li cas? Peb yuav zam dhau tej ntawd li cas? (Klt. 6:8)

  3. Peb yuav tsum “ua zoo” rau leejtwg? (Klt. 6:10)

  4. Peb yuav tseb tej yam ntawm lub hwj huam li cas? (Klt. 6:8)

  5. Yog tias peb tsis tsaug leeg, peb yuav tau sau dabtsi? (Klt. 6:9)