Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Lus Qhia Rau Cov Uas Tuaj Koom

Lus Qhia Rau Cov Uas Tuaj Koom

KEV SIB TXOOS TSHWJ XEEB

KEV KAWM RAU COV QHIA LUB NCEEG VAJ Hnub 7 (Sunday) yav tav su, yuav muaj ib qho kev sib txoos rau cov uas xav koom Kev Kawm Rau Cov Qhia Lub Nceeg Vaj. Cov tho kev uas muaj 23 txog 65 xyoos, uas xav ua haujlwm ntxiv rau Yehauvas, mus koom tau txojkev sib txoos no. Cov kwvtij mam li tshaj tawm seb yuav sib txoos qhovtwg thiab pib lub sijhawm twg.

 LUS QHIA RAU COV UAS TUAJ KOOM

COV TUB NCIG NUM Cov tub ncig num tes haujlwm yog los pab koj. Lawv pab qhia kev rau sawvdaws, qhia seb yuav nres tsheb qhovtwg, yuav hom chaw zaum li cas, thiab lwm yam. Thov mloog lawv hais.

HAUJLWM CEEV TEJ KHOOM POOB Yog tias koj khaws tau tej khoom poob, lossis koj ua ib yam poob lawm, thov mus rau ntawm no. Cov menyuam uas poob zoo los thov coj mus rau ntawm no thiab. Tiamsis thov saib xyuas nej cov menyuam kom zoo xwv thiaj tsis tsim teeb meem rau sawvdaws.

HAUJLWM SAIB XYUAS MOB Nco ntsoov tias cov kwvtij no tsuas npaj los pab cov MOB HNYAV XWB.

KEVCAI RAUS DEJ Hnub 6 (Saturday), thaum yav sawv ntxov yuav muaj zaj lus qhia ntsig txog kevcai raus dej. Ua ntej zaj lus qhia ntawd, cov ua kevcai raus dej yuav tsum los zaum cov rooj nyob ze ntawm lub sam thiaj uas tau hom tseg rau lawv. Nyias yuav tau nqa nyias ib txoj phuam, thiab cev khaubncaws da dej uas zoo saib.

PAB NYIAJ SIAB DAWB Lub koom haum tau siv nyiaj txiag ntau heev los npaj rooj sib txoos no. Tsis hais npaj tej rooj tog, tej paj taub, lossis lwm yam rau sawvdaws tau siv. Tau npaj tej no tseg kom sawvdaws thiaj tau zoo kawm Vajlugkub thiab nrog Yehauvas sib raug zoo. Tej nyiaj txiag uas koj muaj siab dawb paug pub yuav pab them tej nuj nqes ntawd, thiab pab txhawb tes haujlwm tshaj tawm txoj xov zoo thoob qab ntuj. Yuav muaj ib co thawv uas sau tias, pab nyiaj siab dawb, txawb ncaj ke. Pab Uas Ntaus Thawj zoo siab ua nej sawvdaws tsaug uas nej muaj lub siab dawb paug pab txhawb tes haujlwm rau lub Nceeg Vaj.

PAB UA HAUJLWM Yog leejtwg xav pab ua haujlwm rau rooj sib txoos no, thov mus hais rau cov kwvtij ntawm no paub.

ROOJ ZAUM Thov xav txog lwm tus thiab. Nco ntsoov, tsuas pub hom rooj rau cov uas nrog koj caij ib lub tsheb, cov uas nrog koj nyob tib tse, thiab cov uas koj tseem qhia Vajlugkub rau xwb. Thov tsis txhob muab ib yam dabtsi tso rau cov rooj uas nej tsis zaum.

Pab Uas Ntaus Thawj Ntawm Yehauvas Cov Timkhawv Tau Npaj Rooj Sib Txoos No