2018-2019 Rooj Sib Txoos—Nrog Tus Sawv Cev Rau Npe-ee

Saib daim kom tswj rau lub rooj sib txoos no. Yuav muaj ib tug uas sawv cev rau Npe-ee tuaj cev lus qhuab qhia.

Cia Li Sawv Khov Kho!

Cov lus qhuab qhia rau lub rooj sib txoos no yuav piav seb peb yuav ua li cas peb thiaj muaj zog sawv ruaj khov rau txojkev ntseeg.

Ua Tib Zoo Mloog Thiaj Paub Teb Cov Lus Nug No

Yuav teb cov lus nug no rau lub rooj sib txoos.