Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Cia Li Ua Siab Tuab!

Cia Li Ua Siab Tuab!

TUBTXIB TES HAUJLWM 4:13

 YAV SAWV NTXOV

 • 9:30 Tso Suab Nkauj

 • 9:40 Hu Zaj Nkauj 73 Thiab Thov Vajtswv

 • 9:50 Yehauvas Yog Tus Pab Peb Muaj Lub Siab Tuab

 • 10:05 Zaj Lus Qhia Ua Ntu Zus: Ua Siab Tuab Zoo Li . . .

  • Enauj

  • Mauxe

  • Yehausafa

  • Petus

 • 11:05 Hu Zaj Nkauj 69 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 11:15 Muaj Lub Siab Tuab Mus Tshaj Tawm

 • 11:30 Ua Kevcai Raus Dej

 • 12:00 Hu Zaj Nkauj 48

 YAV TAV SU

 • 1:10 Tso Suab Nkauj

 • 1:20 Hu Zaj Nkauj 63 Thiab Thov Vajtswv

 • 1:30 Lus Qhuab Qhia Los Ntawm Phau Vajlugkub: Cia Li Txhawb Nqa Kev Pe Hawm Tseeb

 • 2:00 Piav Phau Tsom Faj

 • 2:30 Hu Zaj Nkauj 76 Thiab Lus Tshaj Tawm

 • 2:40 Zaj Lus Qhia Ua Ntu Zus: Ua Siab Tuab Ib Yam Li Khetos Thaum Raug Kev Tawm Tsam

  • Hauv Lub Cuab Lub Yig

  • Hauv Tsev Kawm Ntawv

  • Tom Chaw Haujlwm

  • Hauv Zej Zos

 • 3:40 Ua Siab Tuab Koj Thiaj Tau “Nqe Zog”

 • 4:15 Hu Zaj Nkauj 119 Thiab Thov Vajtswv