Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Koj Puas Xav Paub Qhov Tseeb?

Koj Puas Xav Paub Qhov Tseeb?

QHOV tseeb txog dabtsi? Qhov tseeb txog tej yam tseem ceeb tshaj plaws uas tibneeg tau nug. Tej zaum koj twb xav txog tej lus nug uas zoo li no:

  • Vajtswv puas mob siab txog peb tiag?

  • Kev tsov kev rog thiab kev txom nyem puas yuav muaj ib hnub kawg?

  • Thaum peb tuag, ua li cas rau peb lawm xwb?

  • Puas muaj kev cia siab rau cov uas tuag lawm?

  • Kuv yuav thov Vajtswv li cas nws thiaj li hnov?

  • Kuv yuav ua li cas nrhiav tau kev zoo siab rau lub neej?

Yuav ua li cas koj thiaj li nrhiav tau tej lus teb rau cov lus nug no? Yog tias koj nug tibneeg lossis tej xibhwb, koj yuav pom tias nyias teb nyias lawm ib yam. Nyob hauv tej tsev cia ntawv lossis tej khw muag ntawv, koj yuav nrhiav pom muaj tej ntaub ntawv ntau heev uas khav tias teb tau cov lus nug no. Tiamsis, ntau zaus tej ntaub ntawv ntawd sib cov nyom heev thiab. Muaj tej phau ntxim kuj zoo thiab, tiamsis tsis ntev xwb ces siv tsis tau lawm, thiab yuav tau muab kho lossis hloov dua tshiab.

Tiamsis muaj ib phau ntawv teb tau cov lus nug no, thiab peb yeej tso siab tau rau cov lus teb ntawd. Phau ntawv no qhia qhov tseeb. Yexus Khetos tau thov Vajtswv li no: “Koj tej lus yeej yog txojkev tseeb.” (Yauhas 17:17) Peb paub tias Txojlus ntawd yog phau Vajlugkub. Hauv daim ntawv no, koj yuav pom phau Vajlugkub tej lus teb rau cov lus nug saum no. Cov lus ntawd teb tau meej heev thiab muaj tseeb tiag.

 Vajtswv Puas Mob Siab Txog Peb Tiag?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Peb nyob rau lub qab ntuj uas puv ntia tej kev phem limhiam thiab kev tsis ncaj ncees. Muaj ntau txojkev ntseeg qhia tias Vajtswv yeej pom zoo cia tibneeg raug kev txom nyem.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Vajtswv yeej tsis ua kom muaj tej kev limhiam ib zaug li. Yauj 34:10 hais tias: “Tsis muaj ib zaug Vajtswv yuav ua limhiam kiag li, thiab tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua txhaum.” Vajtswv muaj ib lub ntsiab zoo kawg nkaus rau tibneeg. Twb yog vim li ntawd Yexus thiaj qhia kom peb thov Vajtswv li no: “Peb leej Txiv uas nyob saum ntuj, . . . Thov cia koj lub tebchaws [“Nceeg Vaj,” NW ] los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej.” (Mathai 6:9, 10) Vajtswv mob siab heev txog peb, nws thiaj ua ntau yam kom muaj tiav raws li nws lub ntsiab.Yauhas 3:16.

Nyeem cov nqe no thiab: Chiv Keeb 1:26-28; Yakaunpau 1:13; thiab 1 Petus 5:6, 7.

Kev Tsov Kev Rog Thiab Kev Txom Nyem Puas Yuav Muaj Ib Hnub Kawg?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Muaj neeg coob heev tseem niaj hnub tuag rau txojkev ua tsov ua rog. Peb txhua tus yeej tau raug kev txom nyem los lawm.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Vajtswv twb qhia lawm tias yav tom ntej nws yuav kho kom muaj kev thaj yeeb thoob plaws ntiajteb. Thaum nws lub Nceeg Vaj, uas yog lub tseem fwv saum ntuj ceeb tsheej, kav lawm ces tibneeg “yuav tsis kawm txujci ua tsov ua rog dua li lawm.” Tiamsis lawv yuav “muab lawv tej ntaj riam ntaus ua khais laij teb.” (Yaxaya 2:4) Vajtswv yuav tshem tawm tej kev tsis ncaj ncees thiab kev txom nyem. Phau Vajlugkub cog lus tias: “[Vajtswv] yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag, txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm, txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm, vim tej qub [uas zoo li tej kev tsis ncaj ncees thiab kev txom nyem uas peb pom niaj hnub no] twb dua tag lawm.”Qhia Tshwm 21:3, 4.

Nyeem cov nqe no thiab: Ntawv Nkauj 37:10, 11; 46:9; thiab Mikha 4:1-4.

Thaum Peb Tuag, Ua Li Cas rau Peb Lawm Xwb?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Tej kev ntseeg hauv qab ntuj no feem ntau qhia tias thaum tibneeg tuag lawv muaj ib tug plig uas tseem ciaj nyob rau ib qho chaw qhov twg. Muaj ib txhia ntseeg tias peb cov poj koob yawm txwv tej plig pab tau lossis ua phem tau rau cov uas tseem ua neej nyob. Tseem muaj dua lwm cov uas ntseeg tias Vajtswv yuav muab cov neeg limhiam rau txim mus ib txhis hauv ntuj tawg.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Cov tuag tsis muaj sia, lawv tsis hnov lus, tsis pom kev, tsis paub hais lus, thiab tsis txawj xav li lawm. Laj Lim Tswvyim 9:5 hais tias: “Cov uas tuag lawm tsis paub dabtsi li lawm.” Yog li ntawd, lawv yeej ua phem tsis tau—thiab pab tsis tau—cov uas tseem ua neej nyob rau qhov cov tuag tsis paub dabtsi, lawv tsis txawj xav, thiab tsis txawj ua dabtsi li lawm.Ntawv Nkauj 146:3, 4.

Nyeem cov nqe no thiab: Chiv Keeb 3:19 thiab Laj Lim Tswvyim 9:6, 10.

 Puas Muaj Kev Cia Siab rau Cov Uas Tuag Lawm?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Peb yeej xav ua neej nyob, thiab xav tau lub neej kaj siab lug nrog cov neeg uas peb hlub tshua. Txhua tus yeej xav pom cov neeg lawv hlub uas tau tas sim neej lawm.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Yuav muaj tibneeg coob heev sawv hauv qhov tuag rov qab los. Yexus cog lus tias “txhua tus uas nyob hauv qhov ntxa yuav . . . tawm los.” (Yauhas 5:28, 29) Raws li Vajtswv lub ntsiab thaum chiv thawj, cov uas sawv rov qab los yuav muaj peevxwm tau txojsia nyob lub vaj kaj siab hauv ntiajteb no. (Yaxaya 65:21-25) Thaum txog lub caij uas cog tseg rau yav tom ntej, tibneeg yuav tsis muaj mob muaj nkeeg, thiab cov neeg uas mloog lus yuav tau txojsia ntev mus ib txhis. Phau Vajlugkub hais tias: “Cov ncaj ncees yuav tau lub tebchaws [“ntiajteb,”NW] ua lawv teej lawv tug, thiab tau nyob rau hauv mus ib txhis.”Ntawv Nkauj 37:29.

Nyeem cov nqe no thiab: Yauj 14:14, 15; Luka 7:11-17; thiab Tubtxib Tes Haujlwm 24:15.

Kuv Yuav Thov Vajtswv Li Cas Nws Thiaj Li Hnov?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Ntau txojkev ntseeg yeej muaj kev thov Vajtswv. Tiamsis, coob leej xav tias tsis muaj leejtwg teb lawv tej lus thov.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Yexus qhia tias thaum peb thov Vajtswv peb tsis txhob hais cov qub lus xwb. Nws hais tias: “Thaum nej thov Vajtswv, tsis txhob hais rov hais rais tib los qub.” (Mathai 6:7) Yog tias peb xav kom Vajtswv mloog peb tej lus thov, peb yuav tsum thov raws li nws pom zoo. Yuav kom peb ua tau li ntawd peb yuav tsum kawm tej uas Vajtswv lub siab nyiam thiab thov raws nraim li ntawd. Ib Yauhas 5:14 hais tias: “Yog peb thov yam twg raws li Vajtswv lub siab nyiam, nws kuj mloog.”

Nyeem cov nqe no thiab: Ntawv Nkauj 65:2; Yauhas 14:6, 14; thiab 1 Yauhas 3:22.

Kuv Yuav Ua Li Cas Nrhiav Tau Kev Zoo Siab rau Lub Neej?

VIM LI CAS THIAJ MUAJ LO LUS NUG NO: Coob leej ntseeg tias kev nplua nuj, kev muaj koob nto npe, thiab kev zoo nkauj zoo nraug yuav ua rau lawv zoo siab. Yog li ntawd, lawv thiaj rau siab ntso nrhiav tej no—tiamsis thaum kawg lawv nrhiav tsis tau kev zoo siab hlo li.

PHAU VAJLUGKUB QHIA LI CAS: Yexus tau qhia tias peb yuav tsum ua li cas peb thiaj muaj kev zoo siab. Nws hais tias: “Cov uas hnov Vajtswv tej lus thiab coj raws nraim thiaj yog cov uas tau nyob kaj siab lug.” (Luka 11:28) Peb yuav muaj kev zoo siab tiag tiag yog tias peb kawm qhov tseeb txog Vajtswv thiab nws lub ntsiab rau peb. Qhov tseeb ntawd nyob rau hauv phau Vajlugkub. Thaum peb paub qhov tseeb ntawd yuav pab kom peb paub tias yam twg tseem ceeb tshaj. Yog tias peb cia tej lus tseeb hauv phau Vajlugkub coj peb txoj hauv kev, thiab pab peb txiav txim siab, ces peb lub neej yuav muaj hauv paus hauv ntsis.

Nyeem cov nqe no thiab: Paj Lug 3:5, 6, 13-18 thiab 1 Timaute 6:9, 10.

 Daim ntawv no tsuas piav mentsis txog phau Vajlugkub cov lus teb rau cov lus nug no. Koj puas xav paub ntau tshaj ntawd? Yog tias koj xav nrhiav qhov tseeb, ces koj yeej yuav xav kawm ntxiv. Tej zaum koj tau xav txog cov lus nug no thiab: ‘Yog tias Vajtswv mob siab txog peb tiag, vim li cas nws ho cia muaj kev limhiam thiab kev txom nyem puag thaum ub los txog niaj hnub no? Kuv yuav ua li cas kuv tsev neeg thiaj muaj lub neej zoo dua?’ Phau Vajlugkub teb tau tag nrho tej lus nug no kom txaus nkaus peb lub siab thiab tseem teb tau ntau tshaj ntawd ntxiv.

Tiamsis niaj hnub no muaj coob leej tsis paub xyov lawv puas yuav kawm phau Vajlugkub. Lawv hais tias phau Vajlugkub yog ib phau ntawv tuab heev uas tsis yoojyim to taub. Koj puas xav kom lwm tus pab koj to taub phau Vajlugkub? Yehauvas cov Timkhawv muaj ob yam uas yuav pab tau koj.

Thawj yam yog phau ntawv, Phau Vajlugkub Qhia Txog Dabtsi Tiag? Phau ntawv no yog sau los pab cov uas tsis muaj sijhawm, kom lawv los paub phau Vajlugkub cov lus teb rau tej lus nug tseem ceeb. Yam ob yog kev kawm Vajlugkub pub dawb. Yehauvas cov Timkhawv ib tug yuav zoo siab hlo tuaj qhia koj hauv tsev, lossis qhia rau lwm qhov chaw uas yoojyim rau koj. Nws yuav siv mentsis sijhawm txhua lub lim tiam los kawm phau Vajlugkub nrog koj, tsis sau nqe. Txojkev kawm no twb pab tau tsheej plhom leej thoob plaws lub qab ntuj no lawm. Thaum kawg coob leej thiaj tau hais tias: “Kuv nrhiav tau qhov tseeb lawm tiag!”

Koj yuav nrhiav tsis tau ib yam uas muaj nqes tshaj no. Qhov tseeb hauv phau Vajlugkub yuav tso peb dim ntawm tej kevcai uas cuav thiab kev txhawj kev ntshai. Peb yuav paub qhov tseeb hauv phau Vajlugkub. Qhov tseeb yuav pab peb muaj kev cia siab, peb lub neej yuav muaj hauv paus hauv ntsis, thiab peb yuav xyiv fab lug. Yexus hais tias: “Nej yuav paub qhov tseeb, thiab qhov tseeb yuav tso nej nyob ywj pheej.”Yauhas 8:32.