Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 12

Yuav Ua Li Cas Tsev Neeg Thiaj Zoo Siab?

Yuav Ua Li Cas Tsev Neeg Thiaj Zoo Siab?

Kev hlub yuav pab kom tsev neeg muaj kev zoo siab. Efexau 5:33

Vajtswv txoj kevcai qhia tias ib tug txivneej tsuas yuav tau ib tug pojniam xwb.

Tus txiv yuav tsum paub xav thiab hlub tshua nws tus pojniam.

Tus pojniam yuav tsum koom tes nrog nws tus txiv.

Cov menyuam yuav tsum mloog niam txiv lus.

 Coj zoo thiab muab siab npuab koj tsev neeg. Khaulauxi 3:5, 8-10

Vajtswv Txojlus qhia tias tus txiv yuav tsum hlub nws tus pojniam ib yam li nws hlub nws lub cev. Tus pojniam yuav tsum hwm nws tus txiv tiag tiag.

Kev plees kev yi txhaum. Txojkev yuav niam hlob niam yau kuj txhaum thiab.

Yehauvas Txojlus yuav pab tau lub cuab lub yig muaj kev zoo siab tiag.