Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 1

Peb Yuav Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Peb Yuav Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Vajtswv siv phau Vajlugkub los qhia peb. 2 Timaute 3:16

Tus tseem Vajtswv tau tshoov kom neeg sau ib phau ntawv tseem ceeb heev, hu ua phau Vajlugkub. Phau Vajlugkub muaj Vajtswv lub tswvyim nyob rau hauv. Nws xav kom koj kawm tau lub tswvyim ntawd.

Vajtswv lub tswvyim yuav pab tau peb tiag tiag. Yog tias peb mloog nws lus, peb yeej yuav muaj tswvyim thiab yuav paub txiav txim zoo.Paj Lug 1:5.

Vajtswv xav kom txhua leej txhua tus hauv ntiajteb no nyeem phau Vajlugkub. Tibneeg tau muab phau Vajlugkub txhais ua ntau yam lus.

Yog tias koj xav mloog Vajtswv lus, koj yuav tsum nyeem thiab kawm kom to taub phau Vajlugkub.

 Thoob plaws ntiajteb tibneeg cuab pob ntseg mloog Vajtswv lus. Mathai 28:19

Yehauvas cov Timkhawv yuav pab kom koj to taub phau Vajlugkub.

Thoob plaws lub ntiajteb, lawv yog cov uas qhia qhov tseeb txog Vajtswv.

Lawv zoo siab qhia Vajlugkub pub dawb rau koj. Yog tias xav kawm ntxiv txog Vajtswv, mus koom Yehauvas cov Timkhawv tom Tsev Nceeg Vaj.