Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis

 NTU 7

Yexus Yog Leejtwg?

Yexus Yog Leejtwg?

Yehauvas txib Yexus los hauv ntiajteb. 1 Yauhas 4:9

Yog tias peb xav ua haum Yehauvas siab, peb yuav tau mloog nws tus tub lus thiab. Ua ntej Yehauvas tsis tau tsim Adas, Yehauvas twb xub tsim nws tus tub nyob saum ntuj lawm. Tus tub ntawd yog ib tug plig muaj hwjchim kawg li.

Tom qab no, Yehauvas tau muab nws tus tub txojsia hloov los rau hauv ib tug ntxhais nkauj xwb hu ua Maivliag, lub tsev menyuam. Nws yug hauv Npelehee thiab nws hu ua Yexus.Yauhas 6:38.

Thaum Yexus nyob hauv ntiajteb, nws coj tus cwj pwm li Vajtswv. Nws muaj lub siab zoo hlub tshua tibneeg, thiab tibneeg tsis ntshai mus cuag nws. Nws kuj ua siab tawv qhawv qhia qhov tseeb txog Yehauvas rau lwm tus.

 Txawm tias Yexus ua zoo los, nws tseem raug luag ntxub. 1 Petus 2:21-24

Yexus kho cov neeg muaj mob thiab tsa cov tuag ib txhia ciaj sawv rov los.

Cov thawj coj ntxub Yexus, vim nws muab lawv tej lus dag thiab kev limhiam nthuav rau sawvdaws paub.

Cov thawj coj ntxias kom cov neeg Loos muab Yexus tsim txom thiab tua nws pov tseg.