Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 11

Yehauvas Puas Hnov Peb Tej Lus Thov?

Yehauvas Puas Hnov Peb Tej Lus Thov?

Vajtswv yeej hnov peb tej lus thov. 1 Petus 3:12

Yehauvas yog tus “mloog [peb] tej lus thov.” (Ntawv Nkauj 65:2) Yehauvas xav kom peb thov nws tawm hauv nruab siab tuaj.

Peb yuav tsum thov Yehauvas tib leeg xwb.

 Peb yeej thov tau Vajtswv txog txhua yam. 1 Yauhas 5:14

Peb yuav tsum thov kom muaj raws li Vajtswv lub siab nyiam saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiajteb no.

Koj yuav tsum thov kom Yehauvas pab koj ua zoo, thiab kom koj muaj vag muaj tse nyob, muaj noj muaj hnav, muaj dej muaj num ua, thiab noj qab haus huv.

Qhov uas koj tuav Yexus lub npe thov, qhia tias koj nco nws txiaj ntsig.