Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis

 NTU 2

Tus Tseem Vajtswv Yog Leejtwg?

Tus Tseem Vajtswv Yog Leejtwg?

Tsuas muaj tib tug tseem Vajtswv xwb, nws lub npe hu ua Yehauvas. (Khiav Dim 3:14, 15, hauv qab taw qhia) Nws yog ib tug Plig uas peb pom tsis tau. Nws hlub peb thiab nws xav kom peb hlub nws. Nws kuj xav kom peb hlub lwm tus thiab. (Mathai 22:35-40) Nws yog tus uas Loj Dua Ntais thiab yog tus tsim ib puas tsav yam.

Thawj thawj yam uas Vajtswv tau tsim yog ib tug plig uas muaj hwjchim kawg li. Tom qab no tus plig ntawd muaj lub npe hu ua Yexus Khetos. Yehauvas kuj tsim cov tubtxib saum ntuj thiab.

Yehauvas tau tsim ib puas tsav yam saum ntuj . . . thiab hauv ntiajteb. Qhia Tshwm 4:11

 Vajtswv Yehauvas tau tsim tej hnub qub, lub ntiajteb, thiab ib puas tsav yam nyob rau hauv ntiajteb.Chiv Keeb 1:1.

Vajtswv muab av los puab thawj tug txivneej hu ua Adas.Chiv Keeb 2:7.