Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis

 NTU 9

Thaum Twg Mam Li Muaj Lub Vaj Kaj Siab?

Thaum Twg Mam Li Muaj Lub Vaj Kaj Siab?

Tej xwm no ua pov thawj tias lub Nceeg Vaj yuav los kho lub ntiajteb. Luka 21:10, 11; 2 Timaute 3:1-5

Phau Vajlugkub qhia tias tiam uas peb nyob no neeg yuav ntshaw nyiaj txiag, tsis mloog niam txiv lus, muaj lub siab heev, thiab nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv.

Yuav muaj av qeeg loj, kev tsov kev rog, kev tshaib kev nqhis, thiab muaj mob kis rau ntau qhov. Tej no tabtom muaj tshwm sim tiag.

Yexus kuj hais tias yuav muab txoj xov zoo txog lub Nceeg Vaj tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb.Mathai 24:14.

 Lub Nceeg Vaj yuav rhuav tshem tag nrho tej kev limhiam. 2 Petus 3:13

Tsis ntev tom ntej no Yehauvas yuav rhuav tshem tag nrho cov limhiam.

Xatas thiab cov dab yuav raug txim.

Cov uas mloog Vajtswv lus yuav dim, thiab lawv yuav tau nyob hauv ib lub qab ntuj tshiab uas ncaj ncees. Tibneeg yuav tsis txhawj tsis ntshai, tiamsis lawv yuav sib hlub thiab nyob tso siab plhuav.