Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 14

Peb Yuav Muab Siab Npuab Yehauvas Li Cas?

Peb Yuav Muab Siab Npuab Yehauvas Li Cas?

Cia li tuaj Vajtswv tog. 1 Petus 5:6-9

Tsis txhob koom nrog tej kev lig kevcai uas hla Vajtswv Txojlus. Yuav kom peb ua tau li no, peb yuav tsum ua siab tawv qhawv.

Tsis txhob koom nrog tej kev nom kev tswv, rau qhov tej ntawd tsis txhawb Yehauvas thiab nws lub Nceeg Vaj.

 Txiav txim siab ua qhov zoo es mloog Vajtswv lus. Mathai 7:24, 25

Mus koom nrog Yehauvas cov Timkhawv; lawv yuav pab koj txav ze rau Vajtswv.

Kawm ntxiv txog Vajtswv, thiab xyaum coj raws li nws tej kevcai.

Thaum koj muaj kev ntseeg txaus lawm, muab koj lub neej cob rau Yehauvas thiab ua kevcai raus dej.Mathai 28:19.

Mloog Vajtswv lus. Nyeem phau Vajlugkub, thiab hais kom Yehauvas cov Timkhawv pab koj to taub Vajtswv Txojlus. Xyaum coj raws li koj tau kawm. Yog tias koj ua tej no, koj yuav tau nyob mus ib txhis.Ntawv Nkauj 37:29.