Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 3

Lub Neej Hauv Lub Vaj Kaj Siab Zoo Li Cas?

Lub Neej Hauv Lub Vaj Kaj Siab Zoo Li Cas?

Yehauvas tsim tej yam zoo kawg nkaus rau Adas thiab Eva. Chiv Keeb 1:28

Yehauvas tsim thawj tug pojniam hu ua Eva. Nws muab Eva cob rau Adas yuav ua pojniam.Chiv Keeb 2:21, 22.

Yehauvas tsim nkawd tsis muaj ib qho txhaum li. Tsis hais nkawd tej roj ntsha mus rau nkawd tej kev xav, puavleej zoo kawg nkaus huvsi.

Nkawd nyob hauv ib lub vaj zoo nkauj heev hu ua Edee. Lub Vaj Kaj Siab ntawd muaj dej, muaj txiv hmab txiv ntoo, thiab muaj tsiaj txhu.

Yehauvas nrog Adas thiab Eva sib txuas lus thiab cob qhia nkawd. Yog tias nkawd mloog lus, nkawd yuav tau nyob lub Vaj Kaj Siab hauv ntiajteb no mus ib txhis li.

 Muaj ib tsob ntoo uas Vajtswv txwv tsis pub rau Adas thiab Eva noj. Chiv Keeb 2:16, 17

Muaj ib tug tubtxib saum ntuj sawv tawm tsam Vajtswv. Tus tubtxib limhiam ntawd hu ua Xatas uas yog Ntxwg Nyoog.

Yehauvas qhia rau Adas thiab Eva tias, muaj ib tsob txiv ntoo uas nws txwv tsis pub noj. Yog nkawd noj, nkawd yuav tuag.

Xatas tsis xav kom Adas thiab Eva mloog Yehauvas lus. Nws thiaj siv ib tug nab los hais rau Eva tias, yog Eva noj tsob txiv uas Vajtswv txwv tsis pub noj, Eva yeej yuav tsis tuag, tiamsis Eva yuav zoo li Vajtswv. Tej no yog lus dag xwb.Chiv Keeb 3:1-5.