Hla mus rau

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

 NTU 5

Thaum Dej Dag Nyab, Leejtwg Thiaj Mloog Lus Xwb?

Thaum Dej Dag Nyab, Leejtwg Thiaj Mloog Lus Xwb?

Tiam Nau-a nyob, tibneeg feem coob ua phem heev. Chiv Keeb 6:5

Adas thiab Eva muaj xeeb ntxwv coob heev hauv ntiajteb. Tom qab no, muaj ib co tubtxib saum ntuj nrog Xatas tawm tsam Vajtswv.

Lawv txia los ua tibneeg, kom lawv thiaj tau yuav tibneeg tej ntxhais ua pojniam. Cov pojniam ntawd yug tau tej menyuam loj thiab siab, uas muaj zog thiab tsiv heev.

Lub qab ntuj thiaj muaj neeg phem nyob puv ntia. Phau Vajlugkub hais tias: “Neeg tej kev phem loj kawg rau hauv lub ntiajteb, thiab pom tias lawv tsuas yog pheej xav zaj phem rau hauv lub siab mus li xwb.”

 Nau-a mloog Vajtswv lus, nws thiaj ua lub nkoj. Chiv Keeb 6:13, 14, 18, 19, 22

Nau-a yog ib tug neeg zoo. Yehauvas hais rau Nau-a tias nws yuav tso dej dag los nyab rhuav tshem cov neeg limhiam.

Vajtswv hais kom Nau-a ua ib lub nkoj loj heev. Vajtswv kuj hais kom Nau-a coj nws tsev neeg thiab txhua yam tsiaj txhu mus rau hauv lub nkoj.

Nau-a ceeb toom tibneeg tias Vajtswv yuav tso Dej Dag los nyab ntiajteb, tiamsis lawv tsis mloog. Ib txhia thuam luag Nau-a; hos lwm cov ntxub nws.

Thaum Nau-a ua lub nkoj tiav lawm, nws mam li coj cov tsiaj txhu mus rau hauv lub nkoj.