Vajtswv zoo li leej txiv uas muaj kev hlub heev. 1 Petus 5:6, 7

Vajtswv yog tus Tswv Tsim, thiab nws yeej mob siab peb. Ib leej txiv uas muaj kev hlub thiab muaj tswvyim, yeej cob qhia nws tej menyuam. Ib yam li ntawd, Vajtswv yeej cob qhia kom sawvdaws paub ua lub neej zoo thiab.

Vajtswv muab qhov tseeb nthuav los qhia peb, kom peb thiaj muaj kev vam khom thiab kev zoo siab.

Yog tias koj mloog Vajtswv lus, nws yuav tsom kwm thiab tiv thaiv koj. Nws yuav pab kom koj paub tu koj tej teeb meem.

Tsis tas li ntawd xwb, koj yuav tau nyob mus ib txhis thiab!

 Vajtswv hais tias: “Los cuag kuv. Cia li mloog kom nej . . . thiaj li ciaj sia nyob.” Yaxaya 55:3