Hla mus rau

Mus rau lub haus paus tom ntej

Mus rau cov ntsiab lus

Yehauvas Cov Timkhawv

Hmoob Dawb

Mloog Vajtswv Lus koj thiaj Muaj Sia Nyob Mus Ib Txhis

Tus Tswv Tsim xav cob qhia, tiv thaiv, thiab foom koob hmoov rau peb.

Cov Lus Piav Qhia

Vajtswv hlub noob neej nws thiaj cob peb ua lub neej zoo tshaj plaws.

Peb Yuav Mloog Vajtswv Lus Li Cas?

Peb yuav tsum paub seb yuav tau ua li cas thiab leejtwg thiaj pab tau peb.

Tus Tseem Vajtswv Yog Leejtwg?

Peb yuav paub nws lub npe thiab kawm txog nws tus cwj pwm.

Lub Neej Hauv Lub Vaj Kaj Siab Zoo Li Cas?

Thawj feem hauv phau Vajlugkub qhia txog lub neej hauv lub Vaj Kaj Siab.

Thaum Dej Dag Nyab, Leejtwg Thiaj Mloog Lus Xwb?

Ua li cas thiaj pom tau tias muaj ib txhia tsis quav ntsej?

Kawm Los Ntawm Dej Dag Nyab Ntiajteb

Tsis yog keeb kwm rau peb kawm xwb.

Yexus Yog Leejtwg?

Vim li cas ho tseem ceeb heev rau peb paub txog nws?

Yexus Txojkev Tuag Pab Tau Koj Li Cas?

Peb yuav txais tau koob hmoov.

Thaum Twg Mam Li Muaj Lub Vaj Kaj Siab?

Phau Vajlugkub qhia tias lub ntiajteb yuav zoo li cas thaum lub Vaj Kaj Siab los yuav txog.

Cov Mloog Vajtswv Lus Yuav Tau Txais Tej Koob Hmoov Twg?

Tej koob hmoov uas zoo tshaj plaws li.

Yehauvas Puas Hnov Peb Tej Lus Thov?

Peb thov tau txog dabtsi xwb?

Yuav Ua Li Cas Tsev Neeg Thiaj Zoo Siab?

Tus uas tsim lub cuab lub yig pub tswvyim zoo tshaj plaws.

Peb Yuav Tsum Coj Li Cas Thiaj Haum Vajtswv Siab?

Muaj tej yam uas nws ntxub thiab tej yam uas nws nyiam.

Peb Yuav Muab Siab Npuab Yehauvas Li Cas?

Yog koj xav muab siab npuab Vajtswv, koj yuav txiav txim tau zoo.