Hla mus rau

Yehauvas Cov Timkhawv

Xaiv Yam Lus Hmoob Dawb

Leejtwg Yog Tus Kav Lub Ntiajteb?

Leejtwg Yog Tus Kav Lub Ntiajteb?

Raws li koj xav, puas yog . . .

  • Vajtswv?

  • tibneeg?

  • Ntxwg Nyoog?

 PHAU VAJLUGKUB QHIA LI NO

“Lub ntiajteb huvsi nyob hauv tus uas Phem qab hwjchim.”​—1 Yauhas 5:19.

“Vajtswv tus tub . . . los rhuav dab Ntxwg Nyoog tes haujlwm.”​—1 Yauhas 3:8, Vajtswv Txojlus Txhais Tshiab Xyoo 2004.

PHAU VAJLUGKUB YUAV PAB TAU KOJ LI NO

Koj yuav paub tias yog vim li cas thiaj muaj kev kub ntxhov hauv ntiajteb no.​—Qhia Tshwm 12:12.

Koj yuav muaj kev cia siab tias Vajtswv yuav kho lub ntiajteb no.​—1 Yauhas 2:17.

 PEB NTSEEG PUAS TAU PHAU VAJLUGKUB TIAG?

Peb yeej ntseeg tau tias Vajtswv yuav kho lub ntiajteb no, vim muaj ntau yam pov thawj. Cia peb kawm txog 3 yam xwb:

  • Xatas txojkev kav yuav raug rhuav tshem. Yehauvas twb txiav txim siab lawm tias nws yuav tsis cia Xatas kav mus ib txhis. Vajtswv cog lus tias nws yuav rhuav tshem Ntxwg Nyoog thiab yuav kho txhua yam kev kub ntxhov uas Xatas tau tsim muaj.​—Henplais 2:14.

  • Vajtswv twb xaiv Yexus Khetos ua tus kav lub ntiajteb lawm. Peb pom tias Ntxwg Nyoog ib txwm kav limhiam kawg li. Nws tsuas xam pom nws tus kheej xwb. Tiamsis Vajtswv cog lus tias Yexus txojkev kav yuav zoo li no: “Nws khuvleej cov neeg tsis muaj zog thiab cov uas txom nyem, . . . Nws txhiv lawv txojsia ntawm txojkev raug quab yuam thiab raug ua nruj ua tsiv.”​—Ntawv Nkauj 72:13, 14.

  • Vajtswv yeej tsis dag. Phau Vajlugkub qhia ncaj tias: “Vajtswv tsis txawj dag.” (Henplais 6:18) Thaum Yehauvas cog lus li cas lawm yeej yuav muaj tiav raws li ntawd tiag. (Yaxaya 55:10, 11) Yog li ntawd, ‘tus uas kav lub ntiajteb yeej yuav raug ntiab tawm mus,’ raws li Vajtswv tau cog tseg.​—Yauhas 12:31.

 KAWM NTXIV

Tom qab Xatas raug rhuav tshem lawm, lub ntiajteb yuav zoo li cas?

Cov lus teb nyob hauv cov nqe Vajlugkub no: NTAWV NKAUJ 37:10, 11 thiab QHIA TSHWM 21:3, 4.